Home » Aktualności » Lokalny Dzień Seniora

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Lokalny Dzień Seniora

Lokal­ny Dzień Senio­ra połą­czo­ny z Dniem Bab­ci i Dziad­ka stał się już tra­dy­cją w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Jak co roku ucznio­wie zapro­si­li swo­ich uko­cha­nych dziad­ków na wspa­nia­łą część arty­stycz­ną, słod­ki poczę­stu­nek i zaba­wę przy dobrej muzy­ce.

W dniu 13 lute­go 2020r. cała spo­łecz­ność uczniow­ska wraz z senio­ra­mi, wycho­waw­ca­mi oraz zapro­szo­ny­mi gość­mi w oso­bach Pana rad­ne­go Dawi­da Borycz­ki, Pani soł­tys Gór­ki Wie­ru­szow­skiej Kry­sty­ny Puchal­skiej, Pana soł­ty­sa Pie­czysk Mar­ci­na Biał­ka, Pani Pre­zes KGW w Pie­czy­skach Lidii Kora­lew­skiej oraz Pana Mar­ci­na Dra­piew­skie­go przed­sta­wi­cie­la fir­my Wifi­max bawi­ła się na tym świę­cie. Po powi­ta­niu przez Panią Dyrek­tor wszyst­kich przy­by­łych na uro­czy­stość przy­szedł czas na część arty­stycz­ną w wyko­na­niu wszyst­kich uczniów tej szko­ły. Wszy­scy byli zachwy­ce­ni prze­pięk­ny­mi kostiu­ma­mi wystę­pu­ją­cych akto­rów, w któ­rych wcie­li­li się ucznio­wie od naj­młod­szych przed­szko­la­ków do naj­star­szej kla­sy siód­mej. W świet­nej sce­no­gra­fii, w towa­rzy­stwie zachwy­co­nych dziad­ków, wystę­pa­mi swo­ich pociech, szyb­ko mijał czas. Pod­su­mo­wa­niem uro­czy­sto­ści były upo­min­ki dla sole­ni­zan­tów, któ­re wrę­czy­ła kla­sa ósma, a tak­że wrę­cze­nie dyplo­mów dla auto­rów por­tre­tów swo­ich babć i dziad­ków, któ­re zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w for­mie nie­sa­mo­wi­tej wysta­wy. Dzię­ki współ­pra­cy wie­lu osób, takich jak rodzi­ce, któ­rzy zadba­li o smacz­ny poczę­stu­nek oraz opra­wę muzycz­ną, wycho­waw­ców i nauczy­cie­li, któ­rzy przy­go­to­wa­li wystrój oraz przed­sta­wie­nie było to nie­za­po­mnia­ne spo­tka­nie łączą­ce róż­ne poko­le­nia.