Home » Aktualności » Walentynkowy koncert życzeń

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Walentynkowy koncert życzeń

W dniu świę­te­go Walen­te­go wszyst­kie ser­ca są czer­wo­ne i otwie­ra­ją się dla dru­gie­go czło­wie­ka. W dniu 14 lute­go ucznio­wie całej szko­ły wzię­li udział w walen­tyn­ko­wym kon­cer­cie życzeń pod­czas któ­re­go zosta­ły wrę­czo­ne walen­tyn­ki, któ­re wpły­nę­ły do orga­ni­za­to­rów świę­ta Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Został roz­strzy­gnię­ty rów­nież kon­kurs pt. „Ser­ce” na naj­cie­kaw­sze wyko­na­nie ser­ca. Wyróż­nie­nia otrzy­ma­li:

I miej­sce- Wik­tor Lisiec­ki

II miej­sce- Zuzan­na Figiel

III miej­sce Emi­lia Muro­wa­na