Home » Aktualności » Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 „Działajmy razem”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 „Działajmy razem”

W ramach obcho­dów Dnia Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu, któ­ry w tym roku odby­wa się pod hasłem „ Dzia­łaj­my razem” w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zre­ali­zo­wa­no wie­le dzia­łań w tym zakre­sie. Były to min.: lek­cje poświę­co­ne bez­pie­czeń­stwie w sie­ci dla klas I‑VIII w opar­ciu o fil­my „Owce w sie­ci” oraz stro­nę sieciaki.pl. Kla­sa VIII bra­ła udział  w pro­jek­cie „Czy jeste­śmy bez­piecz­ni w naszej szko­le w Inter­ne­cie?”. W ramach tego pro­jek­tu ucznio­wie w gru­pach opra­co­wa­li ankie­ty na temat bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z Inter­ne­tu, prze­pro­wa­dzi­li bada­nia ankie­to­we wśród kole­gów z klas V‑VIII, opra­co­wa­li wyni­ki tych ankiet oraz przy­go­to­wa­li w Exce­lu wykre­sy przed­sta­wia­ją­ce odpo­wie­dzi. Z wyni­ka­mi zapo­zna­li spo­łecz­ność szkol­ną pod­czas ape­lu . Ucznio­wie klas V- VII bra­li udział w szkol­nym kon­kur­sie na pla­kat „Bez­piecz­nie w sie­ci”, któ­re moż­na było oglą­dać na kory­ta­rzu szkol­nym. Wyróż­nie­nie ucznio­wie otrzy­ma­li dyplo­my i drob­ne nagro­dy rze­czo­we. Pod­czas ape­lu mło­dzież zapre­zen­to­wa­ła przed­sta­wie­nie, w któ­rym akto­rzy pró­bo­wa­li prze­ka­zać kole­gom, jakie zagro­że­nia mogą być następ­stwem nie­wła­ści­we­go korzy­sta­nia z Inter­ne­tu. Pod­su­mo­wa­niem akcji było spo­tka­nie z kie­row­ni­kiem Miej­skie­go Ośrod­ka Pro­fi­lak­ty­ki, Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia w Wie­ru­szo­wie panem Dariu­szem Sobor­czy­kiem, któ­ry przy­go­to­wał pre­zen­ta­cję  na temat nie­wła­ści­we­go wyko­rzy­sty­wa­nia kom­pu­te­ra i Inter­ne­tu.

Edu­ka­cja i pro­fi­lak­ty­ka w obsza­rze wła­ści­we­go korzy­sta­nia i poru­sza­nia się w cyfro­wym świe­cie jest obec­nie bar­dzo waż­nym zada­niem nie tyl­ko szko­ły, ale i całe­go oto­cze­nia.