Home » Rok szkolny 2013/2014 » Mistrzostwa Gminy i Powiatu Wieruszowskiego w Lekkiej Atletyce

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Mistrzostwa Gminy i Powiatu Wieruszowskiego w Lekkiej Atletyce

24 czerw­ca 2014 r. na Sta­dio­nie WKS „Pro­sna” odby­ły się III Mistrzo­stwa Gmi­ny i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Lek­kiej Atle­ty­ce. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Poda­wacz Szy­mon z kla­sy IV, Trze­ciak Wik­to­ria z kla­sy V, Grusz­ka Mar­ta i Strzel­czyk Alek­san­dra z kla­sy VI.

W pierw­szej szó­st­ce swo­ich kon­ku­ren­cji zna­la­zły się i otrzy­ma­ły pamiąt­ko­we dyplo­my: Trze­ciak Wik­to­ria – IV miej­sce w bie­gu na 60m i V miej­sce w sko­ku w dal; Strzel­czyk Alek­san­dra – VI miej­sce w rzu­cie piłecz­ką palan­to­wą.

Grusz­ka Mar­ta za zaję­cie I miej­sca w sko­ku w dal otrzy­ma­ła pamiąt­ko­wy dyplom i medal.

Gra­tu­lu­je­my i życz­my dal­szych suk­ce­sów.