Home » Aktualności » Niepowtarzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Niepowtarzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia

20 grud­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach po raz dru­gi odbył się Szkol­ny Kon­kurs Kolęd, Pasto­ra­łek i Pio­se­nek Świą­tecz­nych, któ­ry wpro­wa­dził nas w nie­po­wta­rzal­ny kli­mat Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była pani Joan­na Mucha. W jury zasia­dły pani Dyrek­tor Mał­go­rza­ta Gone­ra, pani Anna Noga, pani Lilia­na Dłu­go­wska – przed­sta­wi­ciel rodzi­ców oraz pan Leszek Mącz­ka, przed­sta­wi­ciel TPD oddział w Wie­ru­szo­wie. W świą­tecz­nej sce­ne­rii przy­by­łych gości i rodzi­ców powi­ta­ła dyrek­tor szko­ły. Kon­kurs poprze­dzi­ły wystę­py naj­młod­szych dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go gru­py 3–4 i 5- 6 lat­ków. Następ­nie na szkol­nym kory­ta­rzu wybrzmia­ły kolę­dy śpie­wa­ne przez uczniów klas III – VII. Tło muzycz­ne two­rzy­ły goto­we pod­kła­dy i melo­die wygry­wa­ne przez dzie­ci na instru­men­tach. Po zakoń­czo­nej czę­ści kon­kur­so­wej, ocze­ku­jąc na wyni­ki, czas umi­li­ły nam wystę­py uczniów z kla­sy I i II. Zapre­zen­to­wa­ny przez wystę­pu­ją­cych reper­tu­ar był bar­dzo boga­ty. Ucznio­wie śpie­wa­li wybra­ną przez sie­bie kolę­dę, pasto­rał­kę lub pio­sen­kę świą­tecz­ną. Jury oce­nia­ło muzy­kal­ność, walo­ry gło­so­we uczest­ni­ków oraz ogól­ny wyraz arty­stycz­ny.

W efek­cie prze­pro­wa­dzo­ne­go kon­kur­su przy­zna­no nastę­pu­ją­ce nagro­dy:

I miej­sce Anna Sęk

II miej­sce Julia Dłu­go­wska i Zuzan­na Pie­przyk

III miej­sce Lena Tra­far­ska

Wyróż­nie­nie otrzy­ma­ły Zuzan­na Rzep­ka i Kari­na Tobo­ła.

Lau­re­aci otrzy­ma­li nagro­dy, a każ­dy uczest­nik kon­kur­su pamiąt­ko­wy dyplom.

Dzień ten upły­nął w miłej świą­tecz­nej atmos­fe­rze, bo śpie­wa­nie kolęd to jeden naj­pięk­niej­szych pol­skich zwy­cza­jów. Kolę­dy są prze­peł­nio­ne cie­płem, dobrem i miło­ścią. Tym wszyst­kim cze­go nam na co dzień bra­ku­je. Kon­cert zakoń­czy­ła Pani Dyrek­tor, któ­ra życzy­ła wszyst­kim zdro­wia, szczę­ścia i pomyśl­no­ści na świę­ta i Nowy Rok.