Home » Aktualności » „Świąteczny Anioł” — tydzień wolontariatu

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Świąteczny Anioł” — tydzień wolontariatu

W okre­sie przed­świą­tecz­nym prze­pro­wa­dzo­no w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach sze­reg dzia­łań cha­ry­ta­tyw­nych w ramach tygo­dnia wolon­ta­ria­tu. Jed­ną z nich była akcja cha­ry­ta­tyw­na na rzecz Domu Ochro­ny Życia Poczę­te­go w Odo­la­no­wie.

Akcja zosta­ła przy­go­to­wa­na przez Szkol­ny Klub Wolon­ta­riu­sza przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Do dzia­łań włą­czy­ła się cała szko­ła. Ucznio­wie w ramach akcji przy­go­to­wa­li kart­ki świą­tecz­ne, ozdo­by cho­in­ko­we, pier­nicz­ki, cia­stecz­ka świą­tecz­ne oraz dzie­li­li się dara­mi, któ­re przy­no­si­li przez cały tydzień wolon­ta­ria­tu. Prze­ka­za­ne i zaku­pio­ne z ser­cem przez uczniów naszej szko­ły, ich rodzi­ców oraz nauczy­cie­li  rze­czy: ubran­ka dla dzie­ci, środ­ki czy­sto­ści, arty­ku­ły spo­żyw­cze zosta­ły prze­ka­za­ne dzie­ciom i ich mamą, któ­re prze­by­wa­ją w Domu Ochro­ny Życia Poczę­te­go w Odo­la­no­wie. Do akcji włą­czy­li się rodzi­ce uczniów naszej szko­ły, któ­rzy chęt­nie wspar­li ten pomysł. W ramach podzię­ko­wa­nia za współ­pra­cę, szkol­ne koło teatral­ne kla­sy V przy­go­to­wa­ło krót­ką, ale jak­że cie­ka­wą część arty­stycz­ną pt. „ Jeż u fry­zje­ra”, któ­ra zosta­ła zapre­zen­to­wa­na pod­czas spo­tka­nia z rodzi­ca­mi, jak rów­nież na ape­lu szkol­nym. W cza­sie całe­go tygo­dnia wolon­ta­ria­tu szko­ła włą­czy­ła się rów­nież w inne akcje, aby pomóc potrze­bu­ją­cym dzie­ciom. Wysła­no kart­ki świą­tecz­ne do cho­rych dzie­ci z całej Pol­ski, wyko­na­ne przez uczniów  w ramach akcji „ Marzy­ciel­ska pocz­ta”. Szko­ła włą­czy­ła się rów­nież w akcję „Pies bożo­na­ro­dze­nio­wy”, orga­ni­zo­wa­ną przez WDK. W ramach tej akcji zor­ga­ni­zo­wa­no  kon­kurs świą­tecz­ny na naj­faj­niej­szy domek dla pta­ków. W ramach tego kon­kur­su zosta­ły wyróż­nio­ne rów­nież pra­ce uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­cy­skach.: Han­ny Zna­mi­row­skiej, Zuzan­ny Rzep­ki, Emil­ki Kik, San­dry Nawroc­kiej, Mar­ce­la Miś, Zosi Kowa­lec.

Są to nie­za­po­mnia­ne chwi­le, któ­re łączą poko­le­nia, uczą empa­tii, wspar­cia słab­szych i dzie­le­nia się z dru­gim czło­wie­kiem, tym co mamy. Cie­szy­my się, że mogli­śmy pomóc i podzie­lić się naszym ser­cem.