Home » Rok szkolny 2016/2017 » O tym, jak zdrowo się odżywiać

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

O tym, jak zdrowo się odżywiać

W dniu 21 czerw­ca uczest­ni­czy­li­śmy w spo­tka­niu z die­te­ty­kiem, tech­no­lo­giem żyw­no­ści i żywie­nia czło­wie­ka, panią Agniesz­ką Wali­gó­rą.

Pani die­te­tyk szcze­gó­ło­wo omó­wi­ła regu­ły racjo­nal­ne­go żywie­nia oraz głów­ne błę­dy żywie­nio­we pro­wa­dzą­ce m.in. do nad­wa­gi i oty­ło­ści, a w kon­se­kwen­cji do wie­lu groź­nych cho­rób. Na pod­sta­wie pira­mi­dy zdro­we­go żywie­nia pani Agniesz­ka kom­plek­so­wo omó­wi­ła zasa­dy odży­wia­nia się, uświa­do­mi­ła, co jeść, aby dobrze się uczyć. Nauka to napraw­dę cięż­ka pra­ca, więc spraw­ne funk­cjo­no­wa­nie dziec­ka w szko­le pod wzglę­dem inte­lek­tu­al­nym i fizycz­nym w dużej mie­rze zale­ży od wła­ści­we­go odży­wia­nia. Nie­do­bo­ry skład­ni­ków odżyw­czych mogą być powo­dem kło­po­tów szkol­nych i zdro­wot­nych. Potwier­dzi­ła, że naj­waż­niej­szym posił­kiem jest śnia­da­nie, któ­re daje nam siłę na pierw­sze godzi­ny lek­cyj­ne, że nale­ży jeść pięć peł­no­war­to­ścio­wych posił­ków dzien­nie, a sło­dy­cze i chip­sy zastę­po­wać owo­ca­mi. Zachę­ca­ła nas do picia wody, któ­ra jako jedy­na jest zdro­wym napo­jem. Pani die­te­tycz­ka pod­kre­śli­ła, że dla pra­wi­dło­wej pra­cy nasze­go orga­ni­zmu nie­zbęd­ne jest wypi­ja­nie co naj­mniej 1,5 litra wody dzien­nie, a nie, jak to czę­sto widzi­my na kory­ta­rzach szkol­nych, słod­kich napo­jów. Wska­za­ła pod­sta­wo­we błę­dy żywie­nio­we, któ­re popeł­nia­my codzien­nie. Uświa­do­mi­ła nam jak waż­ne w życiu jest to, co i ile spo­ży­wa­my. To waż­ne, aby­śmy wycią­gnę­li wnio­ski, kie­dy nie jest jesz­cze za póź­no i świa­do­mie wybie­ra­li to, co jest dla nas zdro­we.