Home » Rok szkolny 2016/2017 » Prezent na zakończenie roku szkolnego

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Prezent na zakończenie roku szkolnego

„Nie ma tego złe­go, co by na dobre nie wyszło”. O tym prze­ko­na­li się ucznio­wie naszej szko­ły.  Naj­pierw odwo­ła­ny festyn ze wzglę­du na  kiep­ską pogo­dę, teraz suche i sło­necz­ne przed­po­łu­dnie peł­ne atrak­cji i zaba­wy. A wszyst­ko dzię­ki  sta­ra­niom rady rodzi­ców i tych, na któ­rych zawsze moż­na liczyć. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za pysz­ne kieł­ba­ski nale­żą się panu rad­ne­mu Dawi­do­wi Borycz­ko. O osło­nę przed słoń­cem i wia­trem zadbał pan Mar­cin Sku­pień, prze­ka­zu­jąc ogrom­ny namiot. Wresz­cie pręż­nie dzia­ła­ją­ca rada rodzi­ców, któ­ra zafun­do­wa­ła urzą­dze­nia, na któ­rych moż­na było spraw­dzić kon­dy­cję fizycz­ną i świet­nie się bawić, dostar­czy­ła nagro­dy na kon­kur­sy i napo­je dla wszyst­kich uczniów. Aby wszyst­ko mogło „zagrać”  posta­ra­li się nauczy­cie­le i pozo­sta­li pra­cow­ni­cy  szko­ły. Wszyst­kim bar­dzo przy­da­ła się chwi­la wytchnie­nia po bar­dzo pra­co­wi­tym i wyczer­pu­ją­cym zakoń­cze­niu nauki. Prze­ko­na­li­śmy się, że „Co się odwle­cze, to…”