Home » Rok szkolny 2018/2019 » Półfinały Województwa Łódzkiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Półfinały Województwa Łódzkiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

22 listo­pa­da br., w Zespo­le Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się Pół­fi­na­ły Woje­wódz­twa Łódz­kie­go w Dru­ży­no­wym Teni­sie Sto­ło­wym Dziew­cząt w ramach Igrzysk Dzie­ci. W zawo­dach uczest­ni­czy­ło 6 dru­żyn. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła Kik Mar­ty­na i Śliw­ka Julia, któ­re osta­tecz­nie zaję­ły 4 miej­sce.