Home » Rok szkolny 2018/2019 » Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

08 listo­pa­da 2018 r. odbył się etap szkol­ny Przed­mio­to­we­go Kon­kur­su z Języ­ka Angiel­skie­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Łódz­kie­go Kura­to­ra Oświa­ty. Głów­ny­mi cela­mi kon­kur­su było roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów i umie­jęt­no­ści sto­so­wa­nia zdo­by­tej wie­dzy w prak­tycz­nym dzia­ła­niu. W naszej szko­le z testa­mi kon­kur­so­wy­mi zmie­rzy­ło się ośmio­ro uczniów kla­sy VIII.  Zada­nia spraw­dza­ły umie­jęt­ność zro­zu­mie­nia tek­stu czy­ta­ne­go, zna­jo­mość gra­ma­ty­ki i lek­sy­ki oraz wie­dzę o kra­jach obsza­ru języ­ka angiel­skie­go za pomo­cą zadań zamknię­tych i otwar­tych. Naj­lep­szy wynik osią­gnął Hubert Szcze­pań­ski. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my powo­dze­nia w kolej­nych kon­kur­sach!