Home » Rok szkolny 2018/2019 » Sto lat niepodległości

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sto lat niepodległości

„Ja to mam szczę­ście, że w tym momen­cie
żyć mi przy­szło w kra­ju nad Wisłą”

11 listo­pa­da jest dniem-sym­bo­lem miło­ści Ojczy­zny, wal­ki o wol­ność, sym­bo­lem wia­ry i zwy­cię­stwa. W tym roku obcho­dzi­my wyjąt­ko­wą rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez nasz kraj. 100 lat cze­ka­li na ten dzień nasi pra­dzia­do­wie, dzia­do­wie i ojco­wie. W XXI wie­ku naszym obo­wiąz­kiem wobec  przod­ków i nas samych jest czcze­nie tego dnia w spo­sób wyjąt­ko­wy.

 W naszej szko­le odby­ła się uro­czy­sta aka­de­mia przy­go­to­wa­na przez uczniów naj­młod­szych i naj­star­szych klas. W tym dniu wszy­scy ucznio­wie w stro­jach galo­wych zebra­li się na szkol­nym kory­ta­rzu, aby uczest­ni­czyć w aka­de­mii. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła Pani Dyrek­tor. Po odśpie­wa­niu hym­nu przy­szedł czas na głów­ne wystę­py.  Na roz­po­czę­cie dzie­ci z kla­sy I zapre­zen­to­wa­ły taniec z cho­rą­giew­ka­mi. Po nich wystą­pi­li ucznio­wie z kla­sy III, któ­rzy przy­go­to­wa­li wiersz  i pio­sen­kę patrio­tycz­ną. Głów­nym ele­men­tem czę­ści arty­stycz­nej był występ uczniów klas VI-VIII, któ­rzy przy­po­mnie­li, jaką dro­gę trze­ba było poko­nać , aby mogło odro­dzić się pań­stwo pol­skie po 123 latach nie­wo­li. Całość prze­pla­ta­na była wier­sza­mi i pio­sen­ka­mi o tema­ty­ce patrio­tycz­nej. Zwień­cze­niem aka­de­mii był polo­nez  w wyko­na­niu  naj­młod­szych uczniów z  kla­sy I.

Po czę­ści arty­stycz­nej nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie szkol­nych  kon­kur­sów, będą­cych jed­ny­mi z dzia­łań prze­wi­dzia­nych w pro­gra­mie „Rok dla Nie­pod­le­głej”. Pierw­szym z nich był kon­kurs  infor­ma­tycz­ny dla klas VII-VIII na zro­bie­nie pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej pt. „Wyda­rze­nia histo­rycz­ne, któ­re przy­czy­ni­ły się do odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści”. Naj­lep­szą pre­zen­ta­cję przy­go­to­wał uczeń kla­sy VII Filip Domań­ski, któ­ry otrzy­mał nagro­dę książ­ko­wą  i pamiąt­ko­wy dyplom. Dru­gi to kon­kurs recy­ta­tor­ski, któ­re­go lau­re­ata­mi zosta­li: Wik­tor Zając z kla­sy V, Adam Sztuc­ki z kla­sy V i  Mał­go­rza­ta Dąbik z kla­sy VII. Oni rów­nież otrzy­ma­li nagro­dy książ­ko­we.

W pią­tek 9 listo­pa­da wzię­li­śmy tak­że udział w ogól­no­pol­skiej akcji śpie­wa­nia czte­rech zwro­tek hym­nu Pol­ski. Rów­no o godzi­nie 11.11 wszy­scy ucznio­wie wyko­na­li w posta­wie na bacz­ność i w stro­jach galo­wych nasz hymn naro­do­wy. Tę wyjąt­ko­wą chwi­lę uświet­ni­ły tak­że recy­ta­cje lau­re­atów kon­kur­su recy­ta­tor­skie­go.