Home » Rok szkolny 2016/2017 » Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Imię i nazwi­sko
ucznia
Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce
Lena Tra­far­ska
Han­na Zna­mi­row­ska
Krzysz­tof Śpi­giel
Tomasz Śpi­giel
Kon­kurs „Bez­piecz­ne waka­cje” ogól­no­pol­ski udział
Wik­to­ria Mały­ska Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Wie­dzy Kosmicz­nej dla mło­dzie­ży szkol­nej „Słoń­ce naj­bliż­sza gwiaz­da” ogól­no­pol­ski wyróż­nie­nie
Mał­go­rza­ta Dąbik
Miko­łaj Soj­ka
Kamil Malik
Maciej Żurek
Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych
powiat udział
Kari­na Tobo­ła
Tomasz Śpi­giel
Poli­cyj­na Aka­de­mia Bez­pie­czeń­stwa powiat udział
Kor­ne­lia Figiel
Dawid Szczer­buk
Kon­kurs na hasło o tre­ści eko­lo­gicz­nej
„Bli­żej Natu­ry – Z Eko­lo­gią Na Ty”
powiat wyróż­nie­nie
Oli­wier Sem­ba
Han­na Zna­mi­row­ska
Lena Tra­far­ska
Kon­kurs „Kra­jo­braz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go” powiat I
III
wyróż­nie­nie
Wik­to­ria Mały­ska
Nata­lia Sowa
Mar­ty­na Kik
Gmin­ne Zawo­dy w Teni­sie Sto­ło­wym gmi­na III
Wik­to­ria Mały­ska Kon­kurs Lite­rac­ki „Wier­szo­wa­na Rada” gmi­na II
Nata­lia Sowa
Wik­to­ria Mały­ska
Mate­usz Krzy­ża­now­ski
Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożar­ni­czej gmi­na I
II
III
Piotr Mro­żek
Nata­lia Sowa
Wik­to­ria Mały­ska
Mate­usz Krzy­ża­now­ski
Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożar­ni­czej powiat I
II
III
IV
Filip Dęb­ski Kon­kurs pla­stycz­ny
„Ory­gi­nal­ny zając wiel­ka­noc­ny”
gmi­na II
Piotr Mro­żek Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożar­ni­czej woje­wódz­two udział
Patryk Olszo­wiak
kat. kl. IV
Nata­lia Sowa
kat. kl. V
Hubert Szcze­pań­ski
kat. kl. VI
Powia­to­wy Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go powiat I

II

V

Maciej Bublik
Jakub Poda­wacz
Miko­łaj Soj­ka
Piotr Mro­żek
Szy­mon Gabas
Klau­diusz Ida­siak
Miej­sko-Gmin­ne Zawo­dy w czwór­bo­ju LA gmi­na III
Nata­lia Sowa Gmin­ny kon­kurs wie­dzy o kra­jach anglo­ję­zycz­nych
„Across the cul­tu­re”
gmi­na III
Nata­lia Sowa Kon­kurs czy­tel­ni­czy
„Dzień z życia książ­ki – lap­bo­ok”
powiat wyróż­nie­nie
Wik­to­ria Kró­lik Kon­kurs pla­stycz­ny
„Mój ulu­bio­ny boha­ter z baj­ki”
gmi­na III
Kari­na Tobo­ła
(skok w dal)
Kari­na Tobo­ła
(bieg na 50 m.)
Zofia Paw­lak
(rzut PP)
Maria Puchal­ska
(bieg na 60 m.)
Maria Puchal­ska
(rzut PP)
Tomasz Kos
(rzut PP)
Alan Fro­nia
(bieg na 60 m.)
Mał­go­rza­ta Dąbik
(bieg na 600 m.)
Maciej Żurek
(bieg na 60 m.)
Miko­łaj Soj­ka
(bieg na 1000 m.)
Szy­mon Fro­nia
Mar­cel Muro­wa­ny
Jakub Poda­wacz
Wik­to­ria Mały­ska
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Lek­kiej Atle­ty­ce powiat IV

I

I

I

VI

IV

III

III

III

VI

udział
udział
udział
udział

Nata­lia Sowa
kat. kl. V
Mał­go­rza­ta Dąbik
kat. kl. V
Han­na Zna­mi­row­ska
kat. kl. II
Adam Sztuc­ki
kat. kl. III
Hubert Szcze­pań­ski
kat. kl. VI
Wik­to­ria Mały­ska
kat. kl. VI
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go
„Mel­ting Pot”
ogól­no­pol­ski I

III

I

I

I

III

Nata­lia Sowa
Hubert Szcze­pań­ski
Gmin­ny Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go gmi­na I
II
Miko­łaj Soj­ka Kon­kurs na mema anty­ni­ko­ty­no­we­go
pt. „Nie palę tyto­niu i dobrze mi z tym”
powiat III
Wik­to­ria Mały­ska
Nata­lia Sowa
Kon­kurs pla­stycz­ny na ulot­kę proz­dro­wot­ną
pt. „Twój nie­zbęd­nik zdro­wia”
powiat I
III
Wik­to­ria Mały­ska
Nata­lia Sowa
Mał­go­rza­ta Dąbik
Gmin­ny kon­kurs eko­lo­gicz­no-przy­rod­ni­czy gmi­na I
II
III
Nata­lia Sowa
Mał­go­rza­ta Dąbik
Powia­to­wy Kon­kurs
„Potycz­ki Mate­ma­tycz­ne”
powiat udział
udział
Hubert Szcze­pań­ski
Wik­to­ria Mały­ska
Nata­lia Sowa
Woje­wódz­ki Przed­mio­to­wy Kon­kurs
z Języ­ka Angiel­skie­go
woje­wódz­ki udział
udział
udział