Home » Rok szkolny 2016/2017 » Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2016/2017

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2016/2017

Kla­sa I

Doro­ta Bin­kow­ska

Danu­ta Bin­kow­ska

Oli­wia Sowa

Anna Sęk

Woj­ciech Mro­żek


Kla­sa II

Zuzan­na Sku­pień

Julia Tra­ła

Han­na Zna­mi­row­ska

Michał Wró­bel


Kla­sa III

Adam Sztuc­ki

Michał Dęb­ski

Woj­ciech Sku­pień

Woj­ciech Kos

Kry­stian Kik


Kla­sa IV

Maria Puchal­ska (śred­nia ocen 5,3; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Pau­li­na Strze­lec­ka (śred­nia ocen 5,2; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Patryk Olszo­wiak (śred­nia ocen 5,1; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Dawid Szczer­buk (śred­nia ocen 5,1; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)

Bar­tosz Kik (śred­nia ocen 4,9; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)

Emi­lia Muro­wa­na (śred­nia ocen 4,8; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)


Kla­sa V

Nata­lia Sowa (śred­nia ocen 5,81; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Mał­go­rza­ta Dąbik (śred­nia ocen 5,5; wzo­ro­we zacho­wa­nie)


Kla­sa VI

Wik­to­ria Mały­ska (śred­nia ocen 5,4; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Piotr Mro­żek (śred­nia ocen 5,4; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Kor­ne­lia Figiel (śred­nia ocen 5,0; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Mate­usz Krzy­ża­now­ski (śred­nia ocen 4,8; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Hubert Szcze­pań­ski (śred­nia ocen 4,8; wzo­ro­we zacho­wa­nie)