Home » Zdalne nauczanie 2020/21 » Oddział przedszkolny 4–5 latki

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Oddział przedszkolny 4–5 latki

30.11.2020

Dzi­siej­szy temat naszych zajęć to: W lesie jurajskie.

Dzie­ci wysłu­cha­ły wier­sza A. Widzow­skiej ” Dino­zau­ry w przed­szko­lu”, celem było wzbo­ga­ce­nie wie­dzy na temat cza­sów pre­hi­sto­rycz­nych, na temat dinozaurów.

Dla dzie­ci kar­ty pra­cy z wize­run­kiem dinozaurów.


27.11.2020

Temat dzi­siej­szych zajęć to: Lal­ka daw­niej i dziś.

Dzie­ci pozna­ły histo­rię lal­ki — celem tych zajęć jest wpro­wa­dze­nie dzie­ci w świat tech­ni­ki i jej roz­wo­ju na prze­strze­ni lat. Pró­by porów­ny­wa­nia ich wyglą­du oraz funkcjonalności.

https://www.galeriabukowski.pl/pl/blog/Historia-lalki-lalki-drewniane%2C-biskwitowe-i-szmacianki/60


Język angiel­ski

https://bit.ly/3mbOsc3


26.11.2020

Oddział 4–5 latków

Dzi­siej­szy temat zajęć to zdro­we produkty.

Dzie­ci dowie­dzia­ły się jakie mamy zdro­we pro­duk­ty oraz zapo­zna­ły się z pira­mi­da zdro­we­go odży­wia­nia.  Ponad­to przed­szko­la­ki ćwi­czy­ły pamięć poprzez naukę przy­słów o zdrowiu.


W dniu 25.11.2020 w gru­pie 4–5 lat­ków obcho­dzi­li­śmy dzień Plu­szo­we­go Misia. Dzie­ci wysłu­cha­ły wier­szy­ka o misiu oraz tań­czy­ły do zna­nej i lubia­ne pio­sen­ki pt. “Jadą, jadą misie “.  Dodat­ko­wo dzie­ci wyko­na­ły pra­ce pla­stycz­ne z wize­run­kiem misia.