Home » Aktualności » Projekt „Zdrowe uszko”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Projekt „Zdrowe uszko”

W ramach edu­ka­cji zdro­wot­nej i pro­fi­lak­ty­ki Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach reali­zu­je pro­gram „ Bada­nie prze­sie­wo­we słu­chu dla uczniów klas I szkół pod­sta­wo­wych na tere­nie powia­tu sie­radz­kie­go i wie­ru­szow­skie­go”. Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020. Bene­fi­cjen­ta­mi dzia­łań są ucznio­wie klas I, wycho­waw­cy, rodzi­ce i opie­ku­no­wie praw­ni oraz pie­lę­gniar­ka lub higie­nist­ka szkol­na. Głów­nym zało­że­niem pro­gra­mu jest wyko­na­nie badań prze­sie­wo­wych słu­chu i mowy wśród uczniów klas I. Reali­za­cja pro­jek­tu nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści zarów­no dla dzie­ci jak i naj­bliż­sze­go oto­cze­nia. Bez­płat­ne bada­nia oraz kom­plek­so­wa tera­pia logo­pe­dycz­na wyko­na­na jest przez spe­cja­li­stów logo­pe­dów. Ucznio­wie zakwa­li­fi­ko­wa­ni zosta­ją obję­ci cyklem 12 indy­wi­du­al­nych spo­tkań tera­peu­tycz­nych z logo­pe­dii w celu eli­mi­na­cji wykry­tych wad mowy i słu­chu. Wszyst­kie for­my wspar­cia w ramach  pro­jek­tu są nie­od­płat­ne, ucznio­wie bio­rą rów­nież udział w pro­fi­lak­tycz­nych zaję­ciach edu­ka­cyj­nych. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest w okre­sie od 01.03.2019r. do 31.07.2020r. Pod­su­mo­wa­nie pro­jek­tu będzie spo­tka­nie z psy­cho­lo­giem a każ­dy uczest­nik pro­gra­mu otrzy­ma dyplom za zaan­ga­żo­wa­nie i punk­tu­al­ność.

Dzia­ła­nia z zakre­su pro­fi­lak­ty­ki zdro­wia są bar­dzo potrzeb­ne, gdyż dba­nie o wła­ści­wy roz­wój dziec­ka oraz sku­tecz­na tera­pia i suk­ce­sy w lecze­niu gwa­ran­tu­ją wcze­sne wykry­wa­nie wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ści. Zada­niem szko­ły jest dba­nie o sze­ro­ki zakres pro­fi­lak­ty­ki, a przez to o pra­wi­dło­wa edu­ka­cję dzie­ci.