Home » Aktualności » Dzień Otwarty — 17.02.2020 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Otwarty — 17.02.2020 r.

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach ofe­ru­je miłą, bez­piecz­ną i ser­decz­ną atmos­fe­rę, a tak­że boga­tą ofer­tę edu­ka­cyj­ną.

Koła zain­te­re­so­wa­nia z języ­ka angiel­skie­go, mate­ma­ty­ki, koło sza­cho­we, spor­to­we, zaję­cia teatral­ne, arty­stycz­ne, nauka gry w war­ca­by, nauka kodo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia, zaję­cia dzien­ni­kar­skie z języ­ka angiel­skie­go, zaję­cia kul­tu­ro­znaw­cze z języ­ka nie­miec­kie­go.

Zaję­cia wyrów­naw­cze z języ­ka pol­skie­go, języ­ka angiel­skie­go, mate­ma­ty­ki, zaję­cia logo­pe­dycz­ne, korek­cyj­no-kom­pen­sa­cyj­ne, gim­na­sty­kę korek­cyj­ną.

Opie­kę świe­tli­co­wą do godzi­ny 16.00

Stro­na szko­ły: pieczyska.edu.pl
Face­bo­ok:
facebook.com/sppieczyska/

Doku­men­ty rekru­ta­cyj­ne do pobra­nia na stro­nie szko­ły lub w sekre­ta­ria­cie szko­ły.