Home » Aktualności » Feryjna wycieczka do Łodzi

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Feryjna wycieczka do Łodzi

W dniu 16 stycz­nia , pod­czas tego­rocz­nych ferii ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wybra­li się na wyciecz­kę do Łodzi.

Pierw­szym punk­tem wyciecz­ki było Expe­ry­men­ta­rium. Po przej­ściu przez kosmicz­ny tunel ucznio­wie weszli do sali z eks­po­na­ta­mi, gdzie poprzez samo­dziel­ne prze­pro­wa­dza­nie doświad­czeń mogli poznać i zro­zu­mieć róż­ne pra­wa nauki i tech­ni­ki. Two­rzy­li ludz­ki zamknię­ty obwód elek­trycz­ny, przez któ­ry pły­nął prąd, i wie­le innych cie­ka­wo­stek. Obej­rze­li wysta­wę „NATURE — Ani­mals and Human”. Dzię­ki niej mogli zoba­czyć jak funk­cjo­nu­je świat zwie­rząt i ludzi.

Kolej­nym przy­stan­kiem wyciecz­ki było Pla­ne­ta­rium, gdzie pod kopu­łą obej­rze­li pokaz pt.”Kosmos dla naj­młod­szych”. Pod­czas poka­zu dzie­ci zanu­rzy­ły się w fascy­nu­ją­cy świat kosmo­su, mogły z bli­ska przyj­rzeć się naj­od­le­glej­szym gwiaz­dom. Zapo­zna­ły się z Ukła­dem Sło­necz­nym — jego poło­że­niem w Dro­dze Mlecz­nej, a tak­że ze Słoń­cem oraz pla­ne­ta­mi. Zoba­czy­ły gwiaz­do­zbio­ry Wiel­kiej i Małej Niedź­wie­dzi­cy oraz inne widocz­ne na noc­nym nie­bie. Wie­lu emo­cji dostar­czy­ła pro­jek­cja star­tu rakie­ty.

Ostat­nią atrak­cją było zwie­dza­nie Por­tu Lot­ni­cze­go im. Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta w Łodzi. Ucznio­wie pozna­li zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia lot­ni­ska, odby­li prze­jażdż­kę lot­ni­sko­wym auto­bu­sem, obej­rze­li start samo­lo­tu oraz pozna­li spe­cy­fi­kę pra­cy Lot­ni­sko­wej Stra­ży Pożar­nej.

Dla uczniów była to świet­na oka­zja do nauki poprzez zaba­wę i aktyw­ne dzia­ła­nie. Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Gmi­nie Wie­ru­szów za sfi­nan­so­wa­nie kosz­tów trans­por­tu.