Home » Aktualności » Koło szachowe

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Koło szachowe

Na zaję­ciach koła sza­cho­we­go ucznio­wie pozna­ją zasa­dy poru­sza­nia się poszcze­gól­nych figur oraz pod­sta­wo­we zasa­dy gry. Uczą się roz­po­zna­wa­nia sytu­acji sza­cho­wych, pato­wych i zama­to­wa­nia prze­ciw­ni­ka. Ćwi­czą mato­wa­nie róż­ny­mi figu­ra­mi np. dwie­ma wie­ża­mi, het­ma­nem i wie­żą oraz roz­wią­zy­wa­li róż­ne zada­nia sza­cho­we.

Edu­ka­cja przez sza­chy pozwa­la w nowy, cie­ka­wy spo­sób roz­wi­jać umie­jęt­no­ści uczniów i przy­swa­jać tre­ści zawar­te w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej. Jest to roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści mate­ma­tycz­nych, okre­śla­nie poło­że­nia obiek­tów, orien­ta­cji, wyobraź­ni prze­strzen­nej

logicz­ne­go myśle­nia, uważ­ne­go słu­cha­nia wypo­wie­dzi i korzy­sta­nia z prze­ka­zy­wa­nych infor­ma­cji. Gra  w sza­chy uczy współ­pra­cy w zaba­wie i nauce szkol­nej. Wdra­ża do sys­te­ma­tycz­nej i wytrwa­łej pra­cy wraz z prze­strze­ga­niem zasad gry „fair play”.