Home » Rok szkolny 2016/2017 » Dzień pełen wrażeń

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień pełen wrażeń

Kapry­śna pogo­da nie sta­nę­ła na dro­dze do reali­za­cji waka­cyj­ne­go wyjaz­du. Czter­dzie­ści dwóch uczest­ni­ków wyciecz­ki do ZOO Safa­ri w Bory­se­wie sta­wi­ło się na zbiór­ce w ponie­dział­ko­wy pora­nek. Dro­gę do Bory­se­wa uroz­ma­icał deszcz z wszyst­ki­mi jego odmia­na­mi, ale dobry humor i opty­mizm gru­py, z każ­dą minu­tą, roz­wie­wał chmu­ry. Podró­żu­jąc kolej­ką po 26 hek­ta­ro­wej powierzch­ni ZOO  obser­wo­wa­li­śmy dzi­kie zwie­rzę­ta pozna­jąc jed­no­cze­śnie cie­ka­wost­ki z ich życia.  Bia­łe lwy, tygry­sy ben­gal­skie, anty­lo­py, zebry, bawo­ły afry­kań­skie, bia­łe wiel­błą­dy, kan­gu­ry, żyra­fy siat­ko­wa­te, bia­łe wil­ki to wyci­nek fau­ny tego miej­sca. Mnó­stwo wra­żeń dostar­czy­ła obser­wa­cja poka­zo­we­go kar­mie­nia foki i tygry­sa ben­gal­skie­go a tak­że atak reki­na w kinie 7D.  Dużym zaan­ga­żo­wa­niem i wie­dzą wyka­za­li się ucznio­wie w cza­sie warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych na temat egzo­tycz­nych zwie­rząt w sztucz­nym śro­do­wi­sku.  Bez­po­śred­ni kon­takt z minia­tur­ka­mi kózek, owca­mi kame­ruń­ski­mi, alpa­ka­mi, kró­licz­ka­mi i świn­ka­mi wiet­nam­ski­mi a tak­że prze­jażdż­kę kucy­kiem umoż­li­wił pobyt w mini ZOO. A kie­dy opa­dli­śmy z sił i nasze brzu­chy zaczę­ły war­czeć niczym tygrys ben­gal­ski w porze kar­mie­nia, z pomo­cą przy­szedł „Żół­ty talerz”- ogól­no­pol­ska akcja, w ramach któ­rej sfi­nan­so­wa­no nasz obiad i któ­rą zna­my z licz­nych dzia­łań w cza­sie roku szkol­ne­go.

Wra­że­nia, nowe doświad­cze­nia i wie­dza pozo­sta­ną w naszej pamię­ci przez kolej­ne dni waka­cji. Reali­za­cja tak boga­te­go pro­gra­mu wyciecz­ki była moż­li­wa dzię­ki środ­kom finan­so­wym Gmi­ny Wie­ru­szów, rodzi­com uczniów i Kul­czyk Foun­da­tion ini­cja­to­ro­wi pro­gra­mu wspar­cia sys­te­mu żywie­nia pn. „Żół­ty Talerz”. Dzię­ku­je­my.