Home » Rok szkolny 2016/2017 » „Już za parę dni…”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Już za parę dni…”

Zanim roz­pocz­ną się waka­cyj­ne woja­że czas na pod­su­mo­wa­nia.  W gościn­nej sali OSP w Pie­czy­skach spo­tka­li się rodzi­ce, nauczy­cie­le i ucznio­wie. Wszy­scy cze­ka­li na ten dzień. Rodzi­ce , ponie­waż będą mie­li mniej obo­wiąz­ków, ucznio­wie, bo po 10 mie­sią­cach pra­cy nale­ży im się  odpo­czy­nek i w koń­cu nauczy­cie­le, dla któ­rych ostat­nie tygo­dnie były bar­dzo wyczer­pu­ją­ce. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła dyrek­tor szko­ły Mag­da­le­na Gabas. Poin­for­mo­wa­ła o licz­nych suk­ce­sach uczniów, wrę­czy­ła świa­dec­twa z wyróż­nie­niem oraz nagro­dy książ­ko­we.  Były tak­że nie­spo­dzian­ki: nagro­da bur­mi­strza dla Nata­lii Sowy, uczen­ni­cy kla­sy V, za naj­wyż­szą śred­nią i nagro­da rady peda­go­gicz­nej za naj­więk­szy „skok dydak­tycz­ny”, któ­ra w tym roku tra­fi­ła  do Szy­mo­na Gaba­sa, ucznia kla­sy VI. Nie zabra­kło tak­że dyplo­mów dla naj­młod­szych. Nie­któ­rzy od wrze­śnia będą już ucznia­mi pierw­szej kla­sy, a nie­któ­rzy roz­pocz­ną edu­ka­cję w 5–6‑latkach. Cześć ofi­cjal­ną zakoń­czy­ło wystą­pie­nie prze­wod­ni­czą­cej rady rodzi­ców Iwo­ny Kaź­mier­skiej-Mały­ski, któ­ra pogra­tu­lo­wa­ła uczniom suk­ce­sów i doce­ni­ła trud pra­cy nauczy­cie­li w minio­nym roku szkol­nym. Po spo­rej por­cji wzru­szeń i podzię­ko­wań przy­szedł czas  na waka­cyj­ne akcen­ty. Były popi­sy recy­ta­tor­skie, tanecz­ne i wokal­ne. Wszy­scy prze­nie­śli się myśla­mi na gorą­cą pla­żę i nie prze­szka­dzał temu nawet rzę­si­sty deszcz pada­ją­cy za okna­mi sali. Naresz­cie waka­cje!