Home » Rok szkolny 2016/2017 » List do Uczennic i Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

List do Uczennic i Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017

Dro­gie Uczen­ni­ce, Dro­dzy Ucznio­wie

szu­kam waka­cyj­nych lide­rów. Nie muszą być naj­więk­si i naj­sil­niej­si, dobre­go lide­ra cechu­je przede wszyst­kim mądrość i odpo­wie­dzial­ność za człon­ków gru­py. Lider, to ktoś kto wsta­wi się za słab­szym, zare­agu­je na krzyw­dę innych, dostrze­że nie­bez­pie­czeń­stwo, powie „nie” zbęd­ne­mu ryzy­ku. Czy są wśród Was tacy? Nie mam wąt­pli­wo­ści, że tak!

Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go to naj­wła­ściw­szy moment, aby zwró­cić Waszą uwa­gę na kwe­stię bez­pie­czeń­stwa. Moi dro­dzy, bez­pie­czeń­stwo to nie puste hasło, slo­gan czy inter­ne­to­wy hasz­tag, któ­ry wymy­śli­li doro­śli, aby uprzy­krzyć wam waka­cje. Za tym sło­wem kry­je się naj­wyż­sza tro­ska o to, aby wasz – nie ma co ukry­wać — naj­lep­szy czas w roku, upły­nął bez nie­po­trzeb­nych pro­ble­mów.

W nad­cho­dzą­ce waka­cje aktu­al­ne pozo­sta­ją hasła kam­pa­nii spo­łecz­nej Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka – „Odwa­ga ratu­je życie” (www.odwagaratujezycie.pl). Odwa­ga to nie brak stra­chu przed sko­kiem do nie­zna­nej wody, to przede wszyst­kim umie­jęt­ność podej­mo­wa­nia mądrych decy­zji, zdol­ność do aser­tyw­nych postaw, odpo­wie­dzial­ność za sie­bie i bli­skich.

Pamię­taj­cie, że wokół macie doro­słych, któ­rych zawsze może­cie popro­sić o pomoc. War­to słu­chać ich rad, roz­ma­wiać, nie dąsać się, że cze­goś zabra­nia­ją. Ich też, kil­ka lub kil­ka­na­ście lat wcze­śniej ktoś ostrze­gał przed waka­cyj­ny­mi nie­bez­pie­czeń­stwa­mi. Do Waszej dys­po­zy­cji jest bez­płat­na linia Dzie­cię­ce­go Tele­fo­nu Zaufa­nia Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka 800 12 12 12.

Przy oka­zji, ape­lu­ję do doro­słych o stwo­rze­nie pod­czas waka­cji moż­li­wie naj­lep­szych warun­ków do wypo­czyn­ku dzie­ci. Nie­za­leż­nie, czy bawią się na pla­cach zabaw (pamię­taj­my o sta­nie tech­nicz­nym!), czy pod opie­ką wycho­waw­ców na kolo­niach i obo­zach (wie­rzę, że dacie radę jak co roku!) — doro­śli mają obo­wią­zek respek­to­wać pra­wa naj­młod­szych, a te zaczy­na­ją się od ludz­kie­go sza­cun­ku.

Wszyst­kim życzę dużo słoń­ca i uśmie­chu! Wypo­czy­waj­cie bez­piecz­nie!

Waka­cyj­ni lide­rzy – trzy­mam za was kciu­ki!

Wasz Rzecz­nik

Marek Micha­lak