Home » Rok szkolny 2016/2017 » Podziękowanie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Podziękowanie

„Cza­sem wdzięcz­ność trud­no jest ubrać w sło­wa…
wte­dy pro­ste – dzię­ku­je­my — zawie­ra wszyst­ko co chce­my wyra­zić”.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my:

- pań­stwu  Beacie i Mar­ci­no­wi Skup­niom za poda­ro­wa­nie  namio­tu- wyma­rzo­ne­go miej­sca do spo­tkań kla­so­wych i imprez ple­ne­ro­wych,

- pań­stwu Bar­ba­rze i Toma­szo­wi Cięż­kim za prze­ka­za­nie gril­la do przy­go­to­wy­wa­nia przy­sma­ków,

- pań­stwu Aga­cie i Bar­tło­mie­jo­wi Skup­niom za ufun­do­wa­nie koszu­lek spor­to­wych, któ­re na pew­no przy­nio­są uczniom szczę­ście w zawo­dach.

ucznio­wie i nauczy­cie­le