Home » Aktualności » Procedury udziału w zajęciach w okresie pandemii COVID-19

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Procedury udziału w zajęciach w okresie pandemii COVID-19

Pro­ce­du­ry udzia­łu w zaję­ciach w okre­sie pan­de­mii COVID-19 w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach od 1 wrze­śnia 2020r. (pdf)

Pro­ce­du­ry zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa w oddzia­łach przed­szkol­nych w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w związ­ku z wystą­pie­niem COVID-19 (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.