Home » Aktualności » Zasady bezpieczeństwa dla dzieci

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zasady bezpieczeństwa dla dzieci

Zasa­dy bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z pojaz­dów publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go w trak­cie epi­de­mii SARS-CoV‑2 w Pol­sce wytycz­ne MI i GIS (pdf)

Bez­pie­czeń­stwo dzie­ci w środ­kach trans­por­tu zbio­ro­we­go (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.