Home » Aktualności » Powszechny Spis Rolny

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Powszechny Spis Rolny

Wraz z roz­po­czę­ciem roku szkol­ne­go – 1 wrze­śnia roz­po­czął się Powszech­ny Spis Rol­ny i potrwa do 30 listo­pa­da 2020 r. To bada­nie sta­ty­sty­ka publicz­na reali­zu­je co 10 lat – ostat­ni spis rol­ny prze­pro­wa­dzo­no w 2010 r. Udział w Spi­sie Rol­nym jest obowiązkowy.

Do uczest­nic­twa w bada­niu zobo­wią­za­ni są wszy­scy użyt­kow­ni­cy gospo­darstw rol­nych (zarów­no oso­by fizycz­ne, jak i pod­mio­ty gospo­dar­cze), któ­re 1 czerw­ca 2020 r. pro­wa­dzi­ły dzia­łal­ność rolniczą.

Wszyst­kie pod­mio­ty zobo­wią­za­ne są do udzie­le­nia dokład­nych, wyczer­pu­ją­cych i zgod­nych z praw­dą odpo­wie­dzi obo­wiąz­ko­wo w for­mie samo­pi­su inter­ne­to­we­go, któ­re­go moż­na doko­nać z domu, korzy­sta­jąc z wła­sne­go kom­pu­te­ra, sko­rzy­stać ze sta­no­wi­ska spe­cjal­nie do tego przy­go­to­wa­ne­go w sie­dzi­bie urzę­du gminy/miasta bądź dzwo­niąc na info­li­nię GUS i wybie­ra­jąc kanał „spisz się przez telefon”.

Nie­za­leż­nie od trwa­ją­ce­go samo­spi­su inter­ne­to­we­go z użyt­kow­ni­ka­mi gospo­darstw rol­nych od 16.09 mogą kon­tak­to­wać się rach­mi­strze tele­fo­nicz­ni, a od 1.10 – rach­mi­strze tere­no­wi, o ile sytu­acja epi­de­micz­na w kra­ju na to pozwoli.

Spo­śród użyt­kow­ni­ków gospo­darstw rol­nych z woje­wódz­twa łódz­kie­go, któ­rzy spi­szą się przez Inter­net, 50 pierw­szych gospo­darstw otrzy­ma na poda­ne hasło prezent–niespodziankę. Szcze­gó­łów nale­ży szu­kać na stro­nie inter­ne­to­wej https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki

ROLNICY!  SPISZCIE SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

Wię­cej infor­ma­cji na temat spi­su moż­na uzy­skać na stro­nie inter­ne­to­wej https://spisrolny.gov.pl/ , www.wieruszow.pl lub  dzwo­niąc na info­li­nię GUS: 22 279 99 99.

Powszech­ny Spis Rol­ny (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.