Home » Projekty » „Różny start, ta sama meta”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Różny start, ta sama meta”

1 wrze­śnia 2010 roku roz­po­czę­to reali­za­cję pro­jek­tu “Róż­ny start, ta sama meta” współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Unię Euro­pej­ską w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. Szko­ła napi­sa­ła pro­jekt w ramach Prio­ry­te­tu IX — Roz­wój wykształ­ce­nia i kom­pe­ten­cji w regio­nach, Dzia­ła­nia 9.1 Wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych i zapew­nie­nie wyso­kiej jako­ści usług edu­ka­cyj­nych świad­czo­nych w sys­te­mie oświa­ty, Pod­dzia­ła­nia 9.1.2 — Wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych uczniów z grup o utrud­nio­nym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sza­nie róż­nic w jako­ści usług edu­ka­cyj­nych i otrzy­ma­ła środ­ki finan­so­we w wyso­ko­ści 124 373,00 zł.

Zada­nia reali­zo­wa­ne będą do mar­ca 2012 roku. W tym cza­sie ucznio­wie będą uczest­ni­czyć w zaję­ciach koła mate­ma­tycz­ne­go “Z mate­ma­ty­ką za pan brat” reali­zu­jąc zagad­nie­nia np.: Zaba­wa z cyfra­mi czy­li wła­sno­ści dzia­łań na licz­bach natu­ral­nych, Urzę­dy w mojej oko­li­cy — bank, pocz­ta — zapi­sy­wa­nie liczb wie­lo­cy­fro­wych w sys­te­mie dzie­siąt­ko­wym, Histo­ria nasze­go regio­nu — rzym­ski sys­tem zapi­sy­wa­nia liczb. Oś cza­su. Kalen­da­rium wyda­rzeń kla­sy, Przy­go­to­wa­nie przy­ję­cia uro­dzi­no­we­go, Zaba­wa w sklep — jed­nost­ki wagi, jed­nost­ki mone­tar­ne. Zarów­no w tych zaję­ciach jak i na kole polo­ni­stycz­nym cie­ka­wost­ki dla sie­bie znaj­dzie każ­dy szó­sto­kla­si­sta. Koło polo­ni­stycz­ne “Nie­chaj naro­do­wie wżdy postron­ni zna­ją, iż Pola­cy nie gęsi, iż swój język mają” uwzględ­nia blo­ki tema­tycz­ne: Mówi­my, Czy­ta­my, Pisze­my, W kra­inie baśni, legend i histo­rii mito­lo­gicz­nych, O poezji i pro­zie, Zaba­wa w powie­ścio­pi­sa­rza, Cała Pol­ska czy­ta dzie­ciom — czy­ta­my i my! Cie­ka­wa przy­go­da z orto­gra­fią, W kra­inie nauki o języ­ku. Zaję­cia kom­pu­te­ro­we zakła­da­ją two­rze­nie pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej, roz­ryw­kę z kom­pu­te­rem, kon­kurs na mistrza kom­pu­te­ra itp. Przy­go­da z teatrem to cykl zajęć, w cza­sie któ­rych uczest­ni­cy stwo­rzą przed­sta­wie­nia, poja­dą na wyciecz­kę do teatru w Łodzi i w Kali­szu,  pozna­ją warsz­tat aktor­ski od kulis. Pro­jekt zakła­da tak­że naukę języ­ka angiel­skie­go, a dla czwar­to i pią­to­kla­si­stów warsz­ta­ty “Ucz się inte­li­gent­nie”, któ­re umoż­li­wią pozna­nie tech­nik zapa­mię­ty­wa­nia, efek­tyw­ne­go czy­ta­nia i noto­wa­nia. Opra­co­wu­jąc pro­jekt nie zapo­mnia­no o dzia­ła­niach popra­wia­ją­cych efek­tyw­ność zarzą­dza­nia szko­łą i komu­ni­ka­cję z rodzi­ca­mi uczniów. Dla­te­go też stwo­rzo­na zosta­ła stro­na inter­ne­to­wainter­ne­to­wy dzien­nik lek­cyj­ny.

Pod­su­mo­wa­nie Pro­jek­tu „Róż­ny start, ta sama meta”

W dniu 29 mar­ca 2012 r. w sali OSP w Pie­czy­skach odby­ło się pod­su­mo­wa­nie Pro­jek­tu „Róż­ny start, ta sama meta” reali­zo­wa­ne­go w ramach pod­dzia­ła­nia 9.1.2 PO KL — Wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych uczniów z grup o utrud­nio­nym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sza­nie róż­nic w jako­ści usług edukacyjnych.

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li: Zastęp­ca Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa – Rafał Barsz­czew­ski, Dyrek­tor Dele­ga­tu­ry w Sie­ra­dzu Kura­to­rium Oświa­ty w Łodzi – Han­na Banach, Pre­zes OSP w Pie­czy­skach — Tade­usz Zyg­munt, Rad­ny Pie­czysk i Cho­ba­ni­na — Miro­sław Gabas, Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców — Aldo­na Kos, przed­sta­wi­cie­le lokal­nych mediów, ucznio­wie i ubie­gło­rocz­ni absol­wen­ci, rodzi­ce uczniów i absol­wen­tów, nauczy­cie­le i reali­za­to­rzy projektu.

Pierw­szym punk­tem spo­tka­nia była pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na, z doku­men­ta­cją zdję­cio­wą i fil­mo­wą pro­jek­tu. W cza­sie jej trwa­nia uczest­ni­cy przed­sta­wia­li, w for­mie rymo­wa­nek, dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne na poszcze­gól­nych zaję­ciach. Koor­dy­na­tor Mag­da­le­na Gabas omó­wi­ła efek­ty ze szcze­gól­nym zaak­cen­to­wa­niem: stro­ny inter­ne­to­wej szko­ły pieczyska.edu.pl, dzien­ni­ka inter­ne­to­we­go, wyso­kie­go wyni­ku spraw­dzia­nu szó­sto­kla­si­sty, bar­dzo dobrze opa­no­wa­nych umie­jęt­no­ści języ­ko­wych uczest­ni­ków zajęć koła języ­ka angiel­skie­go, inte­gra­cji spo­łecz­no­ści uczniow­skiej i lokal­nej. Kolej­nym punk­tem było przed­sta­wie­nie „Kró­lew­na Śnież­ka” w wyko­na­niu uczest­ni­ków zajęć języ­ka angiel­skie­go z klas I‑III. Spek­takl pt. „Nie ma tego złe­go…” przed­sta­wi­ło koło teatral­ne. Wszyst­kie gru­py przy­go­to­wa­ły doku­men­ta­cję zdję­cio­wą i fil­mo­wą swo­ich zajęć, któ­rą moż­na było obej­rzeć na poszcze­gól­nych sta­no­wi­skach kom­pu­te­ro­wych. Po wystę­pach uczniów głos zabra­li goście, któ­rzy wyra­zi­li sło­wa uzna­nia dla pra­cy uczest­ni­ków i reali­za­to­rów Pro­jek­tu. Ostat­nim punk­tem pro­gra­mu był poczęstunek.

Koło polonistyczne

Zaję­cia koła polo­ni­stycz­ne­go „Nie­chaj naro­do­wie wżdy postron­ni zna­ją, iż Pola­cy nie gęsi, iż swój język znają”

Zaję­cia mają przede wszyst­kim na celu lep­sze przy­go­to­wa­nie do spraw­dzia­nu szó­sto­kla­si­sty, utrwa­le­nie wie­dzy zdo­by­wa­nej na języ­ku pol­skim i kształ­to­wa­nie klu­czo­wych umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych na sprawdzianie.

W ramach zajęć uczniowie:

 • roz­wią­zu­ją testy,
 • ćwi­czą popraw­ność budo­wy i zapi­su pod­sta­wo­wych form stylistycznych,
 • wyko­nu­ją ćwi­cze­nia gra­ma­tycz­ne utrwa­la­ją­ce wia­do­mo­ści z flek­sji, skład­ni, sło­wo­twór­stwa i fonetyki,
 • ćwi­czą popraw­ność ortograficzną,
 • ana­li­zu­ją utwo­ry poetyc­kie pod wzglę­dem budo­wy i zawar­to­ści środ­ków stylistycznych,
 • podej­mu­ją pró­by twór­czo­ści lite­rac­kiej (pro­za i poezja),
 • orga­ni­zu­je­my potycz­ki orto­gra­ficz­ne, czy­li tzw. „wal­kę z bykiem”.

Na zdję­ciach:

 • zaję­cia pt. „Pisze­my pro­ste for­my użytkowe”
 • uczest­ni­cy pro­jek­tu­ją i wyko­nu­ją ogłoszenie,
 • prze­ka­za­nie szó­sto­kla­si­stom pakie­tów do indy­wi­du­al­nej pra­cy oraz ich prak­tycz­ne wykorzystanie,
 • ucznio­wie w cza­sie pra­cy z zesta­wa­mi testów szóstoklasisty.

Koło matematyczne

Zaję­cia koła mate­ma­tycz­ne­go „Z mate­ma­ty­ką za pan brat”

Koło mate­ma­tycz­ne „ Z mate­ma­ty­ką za pan brat” prze­zna­czo­ne jest dla uczniów kla­sy VI. Głów­nym celem zajęć jest roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści mate­ma­tycz­nych w zakre­sie m.in. zapi­sy­wa­nia liczb wie­lo­cy­fro­wych w sys­te­mie dzie­siąt­ko­wym, zapi­sy­wa­nia dat za pomo­cą cyfr rzym­skich, okre­śla­nie wie­ku dane­go zda­rze­nia, wyko­ny­wa­nie dzia­łań na licz­bach, na ułamkach.

W cza­sie zajęć ucznio­wie doświad­czą pra­cy eks­pe­dien­ta( m.in. ważą towar, obli­cza­ją jego war­tość, wyda­ją pie­nią­dze). Pozna­ją pra­cę prze­wod­ni­ka wycieczki(tu muszą wyka­zać się umie­jęt­no­ścią sza­co­wa­nia kosz­tów, czy­ta­nia mapy, korzy­sta­nia z roz­kła­dów jaz­dy pocią­gów, auto­bu­sów). Pro­jek­tu­jąc raba­ty kwia­to­we obli­czać będą powierzch­nie i obwód figur geo­me­trycz­nych, wyko­ny­wać plan w ska­li, mie­rzyć. Zaję­cia uroz­ma­icą zaku­pio­ne środ­ki dydaktyczne.

Na zdję­ciach:

 • demon­stra­cja “Kalen­da­rza szó­sto­kla­si­sty — zbio­ru testów”,
 • zaję­cia z zakre­su jed­no­stek mia­ry i wagi,
 • powtó­rze­nie wia­do­mo­ści o ułamkach,
 • mapa, ska­la — zajęcia,
 • zaję­cia z cyklu „Jed­nost­ki mone­tar­ne, jed­nost­ki wagi” (zaba­wa w sklep).

Język angielski

Zaję­cia języ­ka angiel­skie­go „Z wizy­tą u Johna”

W cza­sie zajęć uczniowie:

 • pozna­ją słow­nic­two z zakre­su przy­bo­rów szkol­nych i kształtów,
 • uda­ją się do cyr­ku, gdzie pozna­ją „cyr­ko­we słow­nic­two” i spo­tka­ją kil­ku śmiesz­nych klaunów,
 • pozna­ją histo­rię Hal­lo­we­en, „strasz­ne słownictwo”,
 • prze­nio­są się do Ame­ry­ki, aby cele­bro­wać Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Pozna­ją histo­rię tego świę­ta, słow­nic­two z nim zwią­za­ne oraz wyko­na­ją sym­bo­licz­ne indyki,
 • na śnia­da­niu u Joh­na pozna­ją słow­nic­two zwią­za­ne z jedze­niem i przy­go­tu­ją gigan­tycz­ną kanapkę,
 • razem z Joh­nem ucznio­wie uda­ją się do angiel­skiej fil­har­mo­nii, gdzie pozna­ją angiel­skie nazwy instrumentów,
 • wybio­rą się w podróż dooko­ła Euro­py, pozna­ją pań­stwa Euro­py w języ­ku angiel­skim, przy­go­tu­ją mapę Euro­py z wyko­rzy­sta­niem pozna­ne­go słownictwa,
 • prze­nio­są się do kra­iny fan­ta­zji, gdzie pozna­ją baj­ko­we słow­nic­two, oraz zamie­nią się w fan­ta­stycz­ne postaci,
 • na pod­su­mo­wa­nie zajęć przy­go­tu­ją przed­sta­wie­nie pt. „Snow White”.

Na zdję­ciach:

 • Co już wie­my? — Quiz dla uczniów klas IV-VI,
 • Któ­ra godzi­na? — zaba­wa gru­py starszej,
 • „Osio­łek szu­ka ogon­ka” – gra komu­ni­ka­cyj­na utrwa­la­ją­ca nazwy kie­run­ków w wyko­na­niu uczniów klas IV-VI,
 • zaku­py w skle­pie spo­żyw­czym robią ucznio­wie klas I‑III,
 • Przy­go­dę „W cyr­ku” prze­ży­wa gru­pa młodsza,
 • cykl zajęć: John w skle­pie owocowo-warzywnym.

Zajęcia komputerowe

Zaję­cia kom­pu­te­ro­we mają na celu poka­za­nie uczniom, że kom­pu­ter to narzę­dzie do pra­cy, roz­ryw­ki i komunikacji.

Ucznio­wie:

 • pozna­ją edy­tor gra­fi­ki Paint,
 • uczą się two­rzyć oraz edy­to­wać pro­ste rysunki,
 • korzy­sta­ją z przybornika,
 • w edy­to­rze tek­stu Word two­rzą i for­ma­tu­ją tek­sty na róż­ne tematy,
 • pozna­ją zasa­dy bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z Internetu,
 • wyszu­ku­ją w prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych potrzeb­ne tek­sty oraz obra­zy gra­ficz­ne i je zapisują,
 • pozna­ją się z pro­gram Power Point i wyko­na­ją pre­zen­ta­cje multimedialne,
 • reda­gu­jąc gazet­kę “Szkol­ne Wie­ści” wyka­zu­ją się zdo­by­ty­mi na zaję­ciach umie­jęt­no­ścia­mi i talen­tem dziennikarskim.

Na zdję­ciach:

 • uczest­ni­cy gru­py star­szej w cza­sie two­rze­nia pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej „Pol­ska moja ojczy­zna” i „Kom­pu­ter daw­niej i dziś”,
 • ucznio­wie klas I‑III poszu­ku­ją infor­ma­cji o jesieni,
 • uczest­ni­cy z gru­py młod­szej pod­czas two­rze­nia laur­ki dla mamy.

Zajęcia teatralne

Zaję­cia teatral­ne w wyko­na­niu uczniów to wspa­nia­ła zaba­wa w teatr, a zara­zem moż­li­wość pozna­nia praw­dzi­wej sztu­ki aktor­skiej. W cza­sie zajęć mło­dzi akto­rzy: ćwi­czą oddech, kon­cen­tra­cję, pamięć nie­zbęd­ną w nauce ról). Dzię­ki cie­ka­wym zaba­wy dydak­tycz­ne pozby­wa­ją się naj­więk­sze­go wro­ga akto­ra: tre­my. Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym są przed­sta­wie­nia zapre­zen­to­wa­ne spo­łecz­no­ści szkol­nej i lokal­nej. Pra­cę nad wystę­pa­mi, przy­go­to­wy­wa­nie deko­ra­cji i ele­men­tów stro­jów uła­twia­ją mate­ria­ły i kostiu­my zaku­pio­ne z fun­du­szy pro­jek­tu. Zaję­cia są wspa­nia­łym spo­so­bem na roz­wi­ja­nie nowych umie­jęt­no­ści i wro­dzo­nych zdolności.

Na zdję­ciach:
20 adep­tów sztu­ki aktorskiej:

 • w cza­sie warsz­ta­tów teatral­nych w Teatrze Pico­lo w Łodzi- teatr z dru­giej stro­ny sce­ny i cie­ka­we pomy­sły na two­rze­nie sce­no­gra­fii i wyko­rzy­sta­nie w sztu­ce naj­prost­szych przedmiotów,
 • w Jaseł­kach,
 • w przed­sta­wie­niu pt. „Dzia­dy”,
 • w przed­sta­wie­niu pt. „Kot w butach” w cza­sie spo­tka­nia pod­su­mo­wu­ją­ce­go pierw­szy rok reali­za­cji Projektu,
 • pre­zen­ta­cja kostiumów,
 • w cza­sie zajęć pt. „Strasz­ni, łagod­ni, prze­ra­ża­ją­cy — duchy, dusz­ki i … ”.

 

Spo­tka­nie z teatrem (14 lute­go 2012 r.)

Warsz­ta­ty teatral­ne i spek­takl w Teatrze im. Woj­cie­cha Bogu­sław­skie­go w Kali­szu to jed­no z ostat­nich przed­się­wzięć zespo­łu teatral­ne­go w ramach Pro­jek­tu „Róż­ny start, ta sama meta”. Pro­jekt umoż­li­wił mło­dym adep­tom sztu­ki aktor­skiej m.in. obej­rze­nie spek­ta­klu pt.„ Pio­truś Pan” w Teatrze im. W. Bogu­sław­skie­go i udział w warsz­ta­tach teatral­nych. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez Marię Bednarczyk–Antczak — instruk­to­ra Cen­trum Kul­tu­ry i Sztu­ki w Kali­szu obfi­to­wa­ły w ćwi­cze­nia z zakre­su sztu­ki aktor­skiej. Uwraż­li­wie­ni na odpo­wied­ni kon­takt z publicz­no­ścią, zazna­jo­mie­ni z ruchem sce­nicz­nym, wzbo­ga­ce­ni o nowe pomy­sły sce­nicz­ne z zapa­łem, uczest­ni­cy zajęć, przy­stą­pią do przy­go­to­wa­nia spek­ta­klu na pod­su­mo­wa­nie Projektu.

Ucz się inteligentnie

Warsz­ta­ty „Ucz się inte­li­gent­nie” pole­ga­ją na pozna­wa­niu sku­tecz­nych i atrak­cyj­nych stra­te­gii aktyw­ne­go ucze­nia się, a zwłaszcza:

 • efek­tyw­ne­go czy­ta­nia: pod­nie­sie­nia tem­pa czy­ta­nia, rozu­mie­nia tekstu,
 • inte­li­gent­ne­go notowania,
 • tech­nik zapa­mię­ty­wa­nia: mne­mo­tech­ni­ki, sys­te­my powtó­rek i samosprawdzania.

Uczest­ni­cy warsz­ta­tów roz­wi­ja­ją zdol­no­ści poznaw­cze w zakre­sie: myśle­nia logicz­ne­go i twór­cze­go, per­cep­cji, pamię­ci, kon­cen­tra­cji uwagi.

Na zdję­ciach:
10 uczest­ni­ków w czasie:

 • żon­gler­ki – ćwi­czeń na kon­cen­tra­cję uwa­gi uspraw­nia­ją­cych myślenie,
 • warsz­ta­tów pt. „Mapa myśli” uła­twia­ją­cych zapamiętywanie,
 • ćwi­cze­nia na zapa­mię­ty­wa­nie – tech­ni­ka haków,
 • ćwi­cze­nia na kon­cen­tra­cję uwa­gi — leni­we ósemki,
 • ćwi­cze­nia tech­ni­ki szyb­kie­go czy­ta­nie – kartkowanie,
 • demon­stra­cji zesta­wów podręczników.