Home » Aktualności » Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021

w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach

odbę­dzie się

1 wrze­śnia 2020r, godzi­na 10.00. dla klas I‑VIII

Ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­micz­na nie będzie czę­ści ofi­cjal­nej, ucznio­wie wcho­dząc do szko­ły uda­ją się pro­sto do klas, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem:

Kla­sa I- sala nr 8

Kla­sa II- sala nr 11

Kla­sa III- sala nr 2

Kla­sa IV-sala nr 10

Kla­sa V- sala nr 4

Kla­sa VI- sala nr 7

Kla­sa VII- sala nr 3

Kla­sa VIII- sala nr 5

 

Oddzia­ły przed­szkol­ne 6‑latki, 4–5 lat­ki, 3‑latki roz­po­czy­na­ją rok szkol­ny 1 wrze­śnia 2020r, godz. 12.00

Ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­micz­na nie będzie czę­ści ofi­cjal­nej, ucznio­wie wcho­dząc do szko­ły uda­ją się pro­sto do klas, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem:

Oddział 6‑lat­ków- sala nr 1

Oddział 4–5 lat­ków- sala nr 6

Oddział 3‑lat­ków- budy­nek obok

 

UWAGA!

Do budyn­ku szko­ły wcho­dzą tyl­ko ucznio­wie.

Wyją­tek sta­no­wią:  kla­sa I i kla­sa IV oraz oddzia­ły przed­szkol­ne- razem z dzieć­mi i ucznia­mi do budyn­ku może wejść tyl­ko jeden rodzic/opiekun praw­ny.

 

Na tere­nie szko­ły obo­wią­zu­je nakaz zakry­wa­nia ust i nosa, nale­ży zacho­wać wyma­ga­ny odstęp co naj­mniej 1,5 m oraz dezyn­fek­cja rąk.

 

Har­mo­no­gram dowo­zów 1 wrze­śnia 2020r.

Dowóz nr 1.

9.00-Wieruszów (przy­sta­nek Sedal)-9.10 Klat­ka- 9.20 Mieleszynek‑9.30 Pie­czy­ska

Dowóz nr 2.

9.40- Cho­ba­nin (przy­sta­nek PKS)-9.45 Cho­ba­nin (sta­ry CPN)- 9.50 Pie­czy­ska

 

Odwóz- oko­ło godz.11.00