Home » Aktualności » #DobreWakacje – akcja MEN

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

#DobreWakacje – akcja MEN

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej roz­po­czy­na akcję #Dobre­Wa­ka­cje. Każ­de­go dnia do koń­ca waka­cji będzie­my zamiesz­czać na naszych kana­łach inter­ne­to­wych infor­ma­cje o war­to­ścio­wych przed­się­wzię­ciach edu­ka­cyj­nych, spor­to­wych czy kul­tu­ral­nych oraz cie­ka­we pro­po­zy­cje spę­dza­nia wol­ne­go cza­su. Będzie­my rów­nież przy­po­mi­nać o bez­pie­czeń­stwie pod­czas waka­cji. Chce­my w ten spo­sób wes­przeć uczniów i rodzi­ców, któ­rzy ze wzglę­du na pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa musie­li zmie­nić lub ogra­ni­czyć swo­je pla­ny wypoczynkowe.

https://www.gov.pl/web/edukacja/dobrewakcje-akcja-men