Home » Rok szkolny 2015/2016 » Podsumowanie Projektu

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Podsumowanie Projektu

logo-ekologia

Pro­jekt „ Z eko­lo­gią za pan brat od naj­młod­szych lat — edu­ka­cja ekologiczna
w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach”

współ­fi­nan­so­wa­ny ze środków
Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Środowiska
i Gospo­dar­ki Wod­nej w Łodzi

22 czerw­ca w sali OSP w Pie­czy­skach pod­su­mo­wa­li­śmy reali­za­cję pro­jek­tu „Z eko­lo­gią za pan brat od naj­młod­szych lat — edu­ka­cja eko­lo­gicz­na w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach”. Zapro­sze­nie do udzia­łu w pod­su­mo­wa­niu przy­ję­li: Rad­ny Rady Miej­skiej pan Dawid Borycz­ko, ucznio­wie i nauczy­cie­le Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, przed­sta­wi­cie­le Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie, Wysza­no­wie i Gim­na­zjum nr 1 im. Jana Paw­ła II w Wie­ru­szo­wie wraz z opie­ku­na­mi. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło przed­sta­wie­nie trze­cio­kla­si­stów będą­ce nie tyl­ko z tytu­łu odpo­wie­dzią na pyta­nie „Jak roz­we­se­lić Zie­mię?” Myśl prze­wod­nia spo­tka­nia – sło­wa Sir Pete­ra Scot­ta „Im wię­cej będzie pośród nas ludzi zain­te­re­so­wa­nych świa­tem przy­ro­dy i żyją­cych z nim w zgo­dzie, tym więk­sze będą szan­se na to, że świat ten zosta­nie zacho­wa­ny” zna­la­zły odzwier­cie­dle­nie w pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej przed­sta­wia­ją­cej dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne w ramach pro­jek­tu: zaję­cia dodat­ko­we w oddzia­le przed­szkol­nym, koło eko­lo­gicz­ne w kla­sie I, II, III, koło przy­rod­ni­cze w kla­sach IV-VI, wyciecz­ka do Gmin­nej Oczysz­czal­ni Ście­ków w Wie­ru­szo­wie, szkol­ny kon­kurs „Zbie­ra­my surow­ce wtór­ne”, gmin­ny kon­kurs eko­lo­gicz­ny dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych „Na tro­pie dzi­kich wysy­pisk śmie­ci”. W cza­sie spo­tka­nia, zwy­cięz­com i wyróż­nio­nym, wrę­czo­no nagro­dy rzeczowe.

Pro­jekt w uję­ciu statystycznym:

  • budżet pro­jek­tu: 16298,30 (w tym dota­cja WFO­ŚiGW w Łodzi: 14387,00, udział wła­sny: 1911,30),
  • czas trwa­nia pro­jek­tu: 01.02–30.06.2016r.,
  • godzi­ny zajęć z zakre­su edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej — 60,
  • zaję­cia edu­ka­cyj­ne  nt. „Czy­sta woda zdro­wia doda” w kla­sach I‑III — 3 godziny,
  • licz­ba wycie­czek edu­ka­cyj­nych — 1,
  • zlo­ka­li­zo­wa­ne i udo­ku­men­to­wa­ne dzi­kie wysy­pi­ska śmie­ci w Gmi­nie Wie­ru­szów – 9,
  • zebra­no 748,12 kg maku­la­tu­ry, 177,90 kg kor­ków pla­sti­ko­wych, 36,93 kg puszek aluminiowych,
  • kon­kur­sy:  szkol­ny — 1, gmin­ny – 1.