Home » Aktualności » CodeWeek 2020

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

CodeWeek 2020

W okre­sie od 15 do 23 paź­dzier­ni­ka nasza szko­ła włą­czy­ła się w Euro­pej­ski Tydzień Kodo­wa­nia- Code­We­ek 2020.

Code­We­ek to spo­łecz­na ini­cja­ty­wa, w ramach któ­rej euro­pej­skie pań­stwa kon­ku­ru­ją w licz­bie zor­ga­ni­zo­wa­nych wyda­rzeń zwią­za­nych z kodo­wa­niem i programowaniem.

Ucznio­wie klas I‑II mie­li sze­reg zabaw zwią­za­nych z kodo­wa­niem: odko­do­wy­wa­li róż­ne obraz­ki i samo­dziel­nie ukła­da­li kody.

W kla­sach III- VIII ucznio­wie kodo­wa­li na plat­for­mach edu­ka­cyj­nych oraz pro­gra­mo­wa­li  w Scratch.