Home » Aktualności » 11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

Nie rzu­cim zie­mi skąd nasz ród
nie damy pogrześć mowy.
Pol­ski my naród, pol­ski lud, 
kró­lew­ski szczep piastowy.
Nie damy by nas gnę­bił wróg,
tak nam dopo­móż Bóg.

11 listo­pa­da, jak co roku obcho­dzi­my Naro­do­we Świę­to Niepodległości.

11 listo­pa­da 1918 roku ‚po 123 latach nie­wo­li, odro­dzi­ło się Pań­stwo Polskie.

W 1795 roku  Rosja, Pru­sy i Austria podzie­li­ły pomię­dzy sie­bie pol­ską zie­mię i wyma­za­ły z mapy Euro­py nasze pań­stwo. Chcia­ły narzu­cić Pola­kom swo­ją kul­tu­rę, zwy­cza­je, język i reli­gię. Nie wol­no było uży­wać pol­skiej fla­gi i pol­skie­go godła. Za mówie­nie w szko­le po pol­sku dzie­ci były kara­ne, a doro­śli tra­fia­li do więzienia.

Nie było pol­skie­go pań­stwa, ale Pola­cy nigdy nie zapo­mnie­li kim są i skąd pocho­dzą. 4 poko­le­nia Pola­ków wal­czy­ły o pamięć i naro­do­wą toż­sa­mość. Prze­trwa­li i zwyciężyli.

Dziś nasza ojczy­zna jest bez­piecz­na, nie musi­my wal­czyć o nie­pod­le­głość. W cza­sie poko­ju może­my poka­zać swo­je „umi­ło­wa­nie ojczy­zny”, czy­li patrio­tyzm w róż­no­rod­ny spo­sób. Wywie­śmy 11 listo­pa­da przed naszy­mi doma­mi bało-czer­wo­ne fla­gi. Pamię­taj­my o posza­no­wa­niu naszej kul­tu­ry i oby­cza­jów naszych przod­ków,  dbaj­my o nasze śro­do­wi­sko i o to, co nas otacza.