Home » Aktualności » Mistrzostwa Gminy Wieruszów i Powiatu Wieruszowskiego w Tenisie Stołowym

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Mistrzostwa Gminy Wieruszów i Powiatu Wieruszowskiego w Tenisie Stołowym

W dniu 21.10.2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Teni­sie Sto­ło­wym w ramach Igrzysk Mło­dzie­ży Szkol­nej. W zawo­dach wzię­ły udzia­ły zespo­ły ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wój­ci­nie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie i Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach.

Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie: Śliw­ka Julia, Puchal­ska Maria i Kał­muk Wik­to­ria oraz dru­ży­na chłop­ców: Sku­pień Woj­ciech, Tęsio­row­ski Maciej i Kik Bar­tosz. W osta­tecz­nej kla­sy­fi­ka­cji nasze dru­ży­ny zaję­ły 3 miejsce.