Home » Aktualności » Dzień Edukacji Narodowej

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 14 paź­dzier­ni­ka w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, odby­ło się uro­czy­ste paso­wa­nie pierw­szo­kla­si­stów. Dzie­ci zosta­ły paso­wa­ne na pra­wo­wi­tych uczniów. Pierw­szo­kla­si­ści przed­sta­wi­li pro­gram arty­stycz­ny  przy­go­to­wa­ny pod kie­run­kiem wycho­waw­cy kla­sy. Po zło­że­niu ślu­bo­wa­nia  dyrek­tor szko­ły Mał­go­rza­ta Gone­ra paso­wa­ła dzie­ci „magicz­nym ołów­kiem’’ na uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Pierw­szo­kla­si­ści otrzy­ma­li wie­le życzeń, pamiąt­ko­we dyplo­my oraz pre­zen­ty i sło­dy­cze.  Po paso­wa­niu głos zabrał samo­rząd uczniow­ski, któ­ry odro­bi­ną humo­ru i życze­nia­mi pod­kre­ślił wyjąt­ko­wość dzi­siej­sze­go świę­ta.

W Dniu Edu­ka­cji Naro­do­wej, któ­ry jest świę­tem wszyst­kich pra­cow­ni­ków oświa­ty, dyrek­tor szko­ły wyróż­ni­ła pra­cow­ni­ków za ich dotych­cza­so­wą pra­cę przy­zna­jąc nagro­dy dyrek­to­ra szko­ły. Nie zabra­kło życzeń i podzię­ko­wań rów­nież ze stro­ny Rady Rodzi­ców.