Home » Aktualności » Uczniowie z Pieczysk najlepsi

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Uczniowie z Pieczysk najlepsi

28 lute­go 2020r. w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Cza­sta­rach odbył się V Powia­to­wy Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Celem kon­kur­su było dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych uczniów klas IV,V i VI, posze­rze­nie ich świa­do­mo­ści języ­ko­wej oraz wzbu­dza­nie zain­te­re­so­wa­nia nauką języ­ka angiel­skie­go. Kon­kurs ten był rów­nież oka­zją dla uczniów, aby spraw­dzić swo­je umie­jęt­no­ści i skon­fron­to­wać je z rówie­śni­ka­mi z powia­tu wie­ru­szow­skie­go.

Repre­zen­tan­ci Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wypa­dli zna­ko­mi­cie.

Zdo­byw­ca­mi pierw­szych miejsc zosta­li: Woj­ciech Mro­żek z kl.IV i Adam Sztuc­ki z kla­sy VI!!!!!! Hania Zna­mi­row­ska z kl. V zaję­ła miej­sce IV, tuż za podium!

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!!!!!!!!!