Home » Aktualności » Doradztwo zawodowe

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Doradztwo zawodowe

W ramach reali­za­cji zadań z zakre­su doradz­twa zawo­do­we­go w dniu 28 lute­go 2020r Szko­łę Pod­sta­wo­wą w Pie­czy­skach odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Wie­ru­szo­wie, któ­rzy przed­sta­wi­li swo­ją ofer­tę edu­ka­cyj­ną. Ucznio­wie zachę­ca­li mło­dzież z kla­sy VIII do pod­ję­cia nauki w ich szko­le.