Home » Aktualności » Zapraszamy do konkursu “Magiczna broda św. Mikołaja”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zapraszamy do konkursu “Magiczna broda św. Mikołaja”

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pieczyskach
zapra­sza wszyst­kie dzie­ci 5 i 6‑letnie z przed­szko­li i oddzia­łów przedszkolnych
z Gmi­ny Wie­ru­szów do udzia­łu w świą­tecz­nym konkursie
pt. „ Magicz­na bro­da św. Mikołaja”

Regu­la­min gmin­ne­go kon­kur­su świą­tecz­ne­go (pdf)

Załącz­nik nr 1

Załącz­nik nr 2