Home » Aktualności » „Święto Kredki”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Święto Kredki”

29 paź­dzier­ni­ka nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie Gmin­ne­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Świę­to Kred­ki” zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Biblio­te­kę Peda­go­gicz­ną w Sie­ra­dzu filia w Wie­ru­szo­wie. W kon­kur­sie tym udział wzię­ły trzy dziew­czyn­ki z oddzia­łu przed­szkol­ne­go z gru­py 6 lat­ków: Kin­ga Kuświk, Nata­lia Smo­raw­ska i Sha­man­tha Ter­pis. War­to było, ponie­waż Kin­ga Kuświk zaję­ła III miej­sce, a pra­ce Saman­thy Ter­pis oraz Nata­lii Smo­raw­skiej zdo­by­ły wyróż­nie­nie. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my sukcesów.