Home » Aktualności » Europejski Dzień Języków

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Europejski Dzień Języków

W ramach Euro­pej­skie­go Dnia Języ­ków Obcych w naszej szko­le zor­ga­ni­zo­wa­no licz­ne kon­kur­sy. Ucznio­wie kla­sy VIII zmie­rzy­li się z cyry­li­cą. Pią­to­kla­si­ści w zaba­wie “Run­ning dic­ta­tion” wal­czy­li z bez­błęd­nym prze­pi­sy­wa­niem wyra­zów w kil­ku języ­kach euro­pej­skich. Kla­sa IV bra­ła udział w zada­niu Sło­wa dooko­ła Euro­py — „Dobie­ran­ka”, czy­li ile wyra­zów odgad­niesz?”, a kla­sa IV szu­ka­ła rodzin języ­ko­wych. Ucznio­wie pozna­li rów­nież wie­le cie­ka­wo­stek doty­czą­cych euro­pej­skich języ­ków oraz zmie­rzy­li się z łamań­ca­mi języ­ko­wy­mi. Zor­ga­ni­zo­wa­no rów­nież kon­kurs na wyko­na­nie pla­ka­tu pro­mu­ją­ce­go Euro­pej­ski Dzień Języ­ków. I miej­sce zaję­ła Maria Puchal­ska (kl.VIII), II miej­sce Han­na Zna­mi­row­ska (kl.VI), a III miej­sce powę­dro­wa­ło do Wik­to­rii Kał­muk (kl.VII).