Home » Aktualności » „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

W roku szkol­nym 2019/2020 ucznio­wie kla­sy I  reali­zo­wa­li pro­gram edu­ka­cyj­ny Aka­de­mii Bez­piecz­ne­go Puchat­ka, któ­ry miał na celu pomóc w prze­ka­za­niu dzie­ciom nie­zbęd­nej wie­dzy o tym, jak być bez­piecz­nym na dro­dze, w szko­le, w domu oraz w Inter­ne­cie. Z myślą o bez­pie­czeń­stwie naj­młod­szych na zaję­ciach ucznio­wie pozna­wa­li zasa­dy bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­dze. Uczest­ni­czy­li w prak­tycz­nych zaję­ciach na przej­ściu dla pie­szych, reali­zo­wa­li zaję­cia z kodo­wa­nia w ruchu dro­go­wym. Prze­pro­wa­dzo­no też zaję­cia, na któ­rych ucznio­wie zosta­li uświa­do­mie­ni o zacho­wa­niach nara­ża­ją­cych ich samych i kole­gów na poten­cjal­ne ura­zy. Uczy­li się zasad udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej i resu­scy­ta­cji. Wzię­li udział w spo­tka­niu z poli­cjan­tem i przed­sta­wi­cie­la­mi KRUS, pod­czas któ­re­go oma­wia­no pro­blem bez­pie­czeń­stwa na dro­dze, w domu i w gospo­dar­stwie rol­nym. Pierw­szo­kla­si­ści wzię­li rów­nież udział w obcho­dach Dnia Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu, w ramach któ­re­go prze­pro­wa­dzo­no lek­cję na temat bez­pie­czeń­stwa w sie­ci, zor­ga­ni­zo­wa­no spo­tka­nie z  kie­row­ni­kiem Miej­skie­go Ośrod­ka Pro­fi­lak­ty­ki, Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia w Wie­ru­szo­wie panem Dariu­szem Sobor­czy­kiem, któ­ry przy­go­to­wał pre­zen­ta­cję  na temat nie­wła­ści­we­go wyko­rzy­sty­wa­nia kom­pu­te­ra i Inter­ne­tu oraz uczest­ni­czy­li w ape­lu, pod­czas któ­re­go mło­dzież zapre­zen­to­wa­ła przed­sta­wie­nie, w któ­rym akto­rzy pró­bo­wa­li prze­ka­zać kole­gom, jakie zagro­że­nia mogą być następ­stwem nie­wła­ści­we­go korzy­sta­nia z Inter­ne­tu. Dzię­ki tym wszyst­kim zada­niom prze­ka­za­no pierw­sza­kom nie­zbęd­ną wie­dzę, któ­ra pomo­że im uni­kać groź­nych sytu­acji i zapew­ni bez­piecz­ną naukę i zaba­wę. Zapew­nie­nie dzie­ciom bez­pie­czeń­stwa w dużej mie­rze zale­ży od współ­pra­cy rodzi­ców i nauczy­cie­li, w związ­ku z tym rodzi­ce otrzy­ma­li ulot­ki infor­ma­cyj­ne. Na koniec ucznio­wie wzię­li udział w Ogól­no­pol­skim Teście Bez­pie­czeń­stwa, będą­cym pod­su­mo­wa­niem zajęć Aka­de­mii Bez­piecz­ne­go Puchat­ka. Po zakoń­cze­niu tema­ty­ki zwią­za­nej z bez­pie­czeń­stwem i wyka­za­niem się umie­jęt­no­ścia­mi i wia­do­mo­ścia­mi z tego zakre­su każ­dy Pierw­szo­kla­si­sta otrzy­mał dyplom uzna­nia, a cała kla­sa otrzy­ma­ła Cer­ty­fi­kat „Aka­de­mii Bez­piecz­ne­go Puchat­ka”.