Home » Aktualności » Zabawa ostatkowa i akcja dla Wojtusia

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zabawa ostatkowa i akcja dla Wojtusia

W dniu 20 lute­go 2020 ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach bawi­li się na zaba­wie ostat­ko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Samo­rząd Uczniow­ski. Szko­ła włą­czy­ła się rów­nież w akcję Mały czło­wiek- wiel­ka spra­wa, któ­rej patro­nem jest Fun­da­cja pomo­cy dzie­ciom- Hap­py Kids. W tym dniu zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na zbiór­ka na rzecz lecze­nia 14-mie­sięcz­ne­go Woj­tu­sia z Gale­wic cho­ru­ją­ce­go na SMA (rdze­nio­wy zanik mię­śni-TYP1). W akcję cha­ry­ta­tyw­ną zaan­ga­żo­wa­ła się cała spo­łecz­ność uczniow­ska, nauczy­cie­le oraz rodzi­ce. Zor­ga­ni­zo­wa­no kier­masz przy­sma­ków. Ucznio­wie sami przy­go­to­wa­li słod­ko­ści (cia­sto, babecz­ki, gala­ret­ki), rodzi­ce ser­wo­wa­li watę cukro­wą. Każ­dy poda­ro­wał kawa­łek swo­je­go ser­ca, łącząc przy­jem­ne z poży­tecz­nym. Moty­wem prze­wod­nim impre­zy było ser­ce, któ­re każ­dy przy­niósł w tym dniu.

Cie­szy­my się, że może­my pomóc choć w malut­kiej czę­ści. Zapra­sza­my innych ludzi o wiel­kich ser­cach do włą­cze­nia się w ta akcję.