Home » Aktualności » Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

W dniu 27 lute­go 2020r w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach  w godzi­nach od 9.00 do 9.35 odby­ły się wybo­ry do Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej.  Swo­je kan­dy­da­tu­ry zgło­si­ło dwóch uczniów z kla­sy siód­mej Emi­lia Anna Jabłoń­ska oraz Dawid Szczer­buk. Dzień ten został poprze­dzo­ny kam­pa­nią wybor­czą kan­dy­da­tów, któ­rzy przy­go­to­wa­li pla­ka­ty pro­mo­cyj­ne oraz na ape­lu szkol­nym przed­sta­wi­li swo­je pro­gra­my wybor­cze. Całość przy­go­to­wa­ła i prze­pro­wa­dzi­ła Szkol­na Komi­sja Wybor­cza w skła­dzie: prze­wod­ni­czą­ca: Anna Noga, człon­ko­wie: Mał­go­rza­ta Anna Dąbik oraz Karo­li­na Kał­muk.

Kan­dy­da­ci otrzy­ma­li nastę­pu­ją­cą licz­bę gło­sów:

Emi­lia Anna Jabłoń­ska — 13

Dawid Szczer­buk — 32

Z uwa­gi na fakt, ze nasza szko­ła otrzy­ma­ła 2 man­da­ty ( 107 uczniów klas I- VIII), w Mło­dzie­żo­wej radzie Miej­skiej zasią­dą obo­je kan­dy­da­ci.

Gra­tu­lu­je­my!!!