Home » Aktualności » Bezpieczeństwo na drodze

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Bezpieczeństwo na drodze

Dnia 30.09.2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie z poli­cjan­tem asp. sztab. Damia­nem Paw­la­kiem. Spo­tka­nie w gru­pach przed­szkol­nych oraz w kla­sach I‑III mia­ło na celu uświa­do­mie­nie dzie­ciom jak waż­ne jest bez­pie­czeń­stwo na uli­cach w szcze­gól­no­ści w porze jesien­nej, gdy na dwo­rze szyb­ciej zapa­da zmrok. Dzie­ci dowie­dzia­ły się jak bez­piecz­nie prze­cho­dzić przez jezd­nię, przy­po­mnia­ły sobie nume­ry alar­mo­we oraz zosta­ły poin­for­mo­wa­ne jak zacho­wy­wać bez­pie­czeń­stwo w cza­sie pan­de­mi Covid-19. Wszy­scy z zacie­ka­wie­niem uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z panem poli­cjan­tem.