Home » Aktualności » Święto pieczonego ziemniaka

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Święto pieczonego ziemniaka

Jak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach obcho­dzo­no Świę­to pie­czo­ne­go ziem­nia­ka.

W przy­jem­nej atmos­fe­rze, w pro­mie­niach słoń­ca w dniu 18 wrze­śnia 2020r cała spo­łecz­ność uczniow­ska wzię­ła udział we wspól­nym spo­tka­niu na świe­żym powie­trzu. Dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi, ucznio­wie pod opie­ką wycho­waw­ców sma­ży­li kieł­ba­ski i pie­kli ziem­nia­ki przy ogni­sku. Uczen­ni­ce kla­sy ósmej przy­go­to­wa­ły smacz­ne sałat­ki. Całe spo­tka­nie było pod­su­mo­wa­niem warsz­ta­tów, w któ­rych szko­ła dzię­ki uprzej­mo­ści Koła Gospo­dyń Wiej­skich w Pie­czy­skach mogła wziąć udział. Miłą nie­spo­dzian­ką dla wszyst­kich były odwie­dzi­ny Kle­men­ty­ny, któ­ra przy­ję­ła zapro­sze­nie na to świę­to i któ­rej obec­ność bar­dzo spodo­ba­ła się naj­młod­szym.

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Kole Gospo­dyń Wiej­skich w Pie­czy­skach oraz Gmi­nie Wie­ru­szów za moż­li­wość włą­cze­nia się w reali­za­cję cyklu warsz­ta­tów kuli­nar­nych w ramach pro­jek­tu: „Junior gotu­je- wszyst­kim sma­ku­je”.