Home » Aktualności » „Czwartki Lekkoatletyczne” – wrzesień 2020

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Czwartki Lekkoatletyczne” – wrzesień 2020

24 wrze­śnia, na Ryn­ku w Wie­ru­szo­wie, odby­ło się uro­czy­ste odsło­nię­cie tablic w Alei Olim­pij­czy­ków i Para­olim­pij­czy­ków oraz otwar­cie XXVII edy­cji „Czwart­ków Lek­ko­atle­tycz­nych”.  Po odsło­nię­ciu tablic wszy­scy uda­li się na teren sta­dio­nu, gdzie miał miej­sce sym­bo­licz­ny bieg inte­gra­cyj­ny oraz kon­ku­ren­cje lek­ko­atle­tycz­ne.

W zawo­dach naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: rocz­nik 2010 — Wyder Kamil w bie­gu na 60 m. oraz Sem­ba Bar­tosz w rzu­cie piłecz­ką palan­to­wą i bie­gu na 60m; rocz­nik 2009 — Smo­raw­ska Mile­na w rzu­cie piłecz­ką palan­to­wą, Tobo­ła Kari­na w bie­gu na 60 m, Wró­bel Michał w bie­gu na 300m oraz Śpi­giel Tomasz w rzu­cie piłecz­ką palan­to­wą i bie­gu na 60m; rocz­nik 2008 —  Dra­piew­ski Bar­tosz w bie­gu na 60m.

Po zakoń­czo­nej rywa­li­za­cji odby­ła się deko­ra­cja zwy­cięz­ców. Wśród naszych zawod­ni­ków I miej­sce i zło­ty medal zdo­by­li: Kamil Wyder oraz Mile­na Smo­raw­ska, II miej­sce i srebr­ny medal otrzy­ma­ła Kari­na Tobo­la.

Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów