Home » Aktualności » Być Patriotą od najmłodszych lat

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Być Patriotą od najmłodszych lat

Rocz­ni­ca Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści- 11 listo­pa­da to naj­waż­niej­sze pol­skie świę­to naro­do­we. Z tej oka­zji 10 listo­pa­da dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z gru­py 6- lat­ków obej­rza­ły film o sym­bo­lach naro­do­wych pt. „ Polak mały”, samo­dziel­nie wyko­na­ły koty­lio­ny w bar­wach ojczy­stych oraz poko­lo­ro­wa­ły orła bia­łe­go, nasze godło. Ubra­ne na galo­wo i w posta­wie na bacz­ność dum­nie odśpie­wa­ły hymn Pol­ski  „ Mazu­rek Dąbrow­skie­go”. Dowie­dzia­ły się też, kto to jest patrio­ta i co   ozna­cza dla wszyst­kich niepodległość.

Obcho­dy 11 listo­pa­da uczą dzie­ci sza­cun­ku do kra­ju ojczy­ste­go, sym­bo­li naro­do­wych, a tak­że roz­wi­ja­ją poczu­cie przy­na­leż­no­ści naro­do­wej. Świę­to Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści było bar­dzo rado­snym dniem w naszym przed­szko­lu i mamy nadzie­ję, że zosta­nie w pamię­ci naszych  Małych Patriotów.