Home » Aktualności » Gminny konkurs plastyczno-językowy „Das ist doch sehenswert”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Gminny konkurs plastyczno-językowy „Das ist doch sehenswert”

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pieczyskach.

Celem kon­kur­su było roz­bu­dze­nie zain­te­re­so­wań realia­mi kul­tu­ro­wo-geo­gra­ficz­ny­mi kra­jów obsza­ru nie­miec­ko­ję­zycz­ne­go. Roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści i aktyw­no­ści arty­stycz­nej. Kształ­ce­nie poczu­cia przy­na­leż­no­ści do spo­łecz­no­ści euro­pej­skiej, kształ­to­wa­nie posza­no­wa­nia innych kul­tur i tra­dy­cji oraz kształ­to­wa­nie posta­wy tole­ran­cji wobec innej narodowości.

Kon­kurs skie­ro­wa­ny był do uczniów klas siód­mych. Zada­niem uczest­ni­ków było wyko­na­nie pra­cy arty­stycz­nej dowol­ną tech­ni­ką przed­sta­wia­ją­cą kra­jo­bra­zy, pej­za­że, cie­ka­we miej­sca kra­jów nie­miec­ko­ję­zycz­nych. Pra­ca mogła mieć for­mę: gry dydak­tycz­nej, pro­spek­tu rekla­mo­we­go lub bro­szu­ry infor­ma­cyj­nej o mie­ście lub regionie.

Nagro­dzo­ne zosta­ły nastę­pu­ją­ce prace:

Ame­lia Pawel­czyk- Szko­ła Pod­sta­wo­wa w  Teklinowie

Oli­wier Sem­ba- Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pieczyskach

Oskar Pawel­czyk- Szko­ła Pod­sta­wo­wa w  Teklinowie

Julia Adam­ska- Szko­ła Pod­sta­wo­wa w  Teklinowie

Michał Dęb­ski- Szko­ła Pod­sta­wo­wa w  Pieczyskach

Nagro­dy zosta­ną prze­ka­za­ne uczest­ni­ków w ter­mi­nie późniejszym.