Home » Aktualności » Indywidualne Biegi Przełajowe

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Indywidualne Biegi Przełajowe

22 wrze­śnia, na kom­plek­sie Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­tu i Tury­sty­ki w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów oraz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Mar­cel Muro­wa­ny w gru­pie młod­szej oraz Maria Puchal­ska, Dawid Szczer­buk, Tomasz Kos, Bar­tosz Kik i Nor­bert Sto­lar­ski w gru­pie star­szej. Dawid zajął 6 miej­sce, Mary­sia — 8. Pozo­sta­li ucznio­wie upla­so­wa­li się w dru­giej dzie­siąt­ce.