Home » Aktualności » IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Ucznio­wie naszej szko­ły z klas III- VII już po raz dru­gi wzię­li udział w X Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia.

Jed­no­dnio­we Świę­to Tablicz­ki Mno­że­nia to dzień sym­bo­licz­ny. W tym roku przy­pa­dał on 2 paź­dzier­ni­ka. Celem akcji jest pro­pa­go­wa­nie zaba­wo­wej for­my ucze­nia się mate­ma­ty­ki. Ma ona zachę­cić do przy­po­mnie­nia sobie tablicz­ki mno­że­nia w przy­jem­ny, nie­co­dzien­ny spo­sób, jest oka­zją dla uczniów do nad­ro­bie­nia „tablicz­ko­wych” zale­gło­ści po waka­cjach. Nato­miast doro­śli mogą dać przy­kład dzie­ciom – poka­zu­jąc swo­ją świet­ną zna­jo­mość trud­nych przy­kła­dów mno­że­nia.

Przy­go­to­wa­nia do tego dnia trwa­ły cały tydzień, któ­re pole­ga­ły na powta­rza­niu i utrwa­la­niu tablicz­kę mno­że­nia. W pią­tek, już od rana Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na spraw­dza­ła zna­jo­mość tablicz­ki mno­że­nia wśród uczniów, nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków naszej szko­ły. Każ­dy uczeń, któ­ry odpo­wie­dział popraw­nie na 5 pytań z jed­ne­go losu, otrzy­my­wał nagro­dę – odzna­kę Exper­ta Tablicz­ki Mno­że­nia, oraz cer­ty­fi­kat, któ­ry był miłą pamiąt­ką dla doro­słych, a dla dzie­ci – nie­zwy­kłą moty­wa­cją do dal­szej nauki. W tym dniu odbył się rów­nież szkol­ny kon­kurs mate­ma­tycz­ny, pod­czas któ­re­go wyło­nio­no mistrza tablicz­ki mno­że­nia kla­sy IV, V i VI. Zosta­li nimi: Zuzan­na Sku­pień z kla­sy VI, Danu­ta Bin­kow­ska z kla­sy V, Filip Malik z kla­sy IV. Ponad­to wyróż­nie­nie otrzy­mał Juliusz Woj­na­row­ski z kla­sy IV.

Obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Tablicz­ki Mno­że­nia wzbu­dzi­ły w uczniach wie­le pozy­tyw­nych emo­cji, pobu­dzi­ły chęć zdro­wej rywa­li­za­cji. Miej­my nadzie­ję, że to mate­ma­tycz­ne świę­to wej­dzie na sta­łe do nasze­go szkol­ne­go kalen­da­rza.
Gra­tu­lu­je­my Mistrzom, dzię­ku­je­my Egza­mi­na­to­rom i wszyst­kim uczest­ni­kom.