Home » Aktualności » Nagrodzeni za konkurs ekologiczny „Co można zrobić ze śmieci”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Nagrodzeni za konkurs ekologiczny „Co można zrobić ze śmieci”

Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zosta­li nagro­dze­ni w gmin­nym kon­kur­sie eko­lo­gicz­nym „Co moż­na zro­bić ze śmie­ci”. W kate­go­rii klas I‑III pierw­sze miej­sce zajął uczeń kla­sy I — Wik­tor Woź­niak, w kate­go­rii klas IV-VIII Michał Wró­bel zajął II miej­sce. Zada­nie kon­kur­so­we pole­gło na zro­bie­niu pra­cy pla­stycz­nej, przed­sta­wia­ją­cej wtór­ne wyko­rzy­sta­nie nie­po­trzeb­nych rze­czy- śmie­ci. Nagro­dze­ni ucznio­wie pod­czas tar­gów ener­gii odna­wial­nej, w dniu 15 lute­go 2020r.  otrzy­ma­li z rąk pana Bur­mi­strza dyplo­my oraz nagro­dy finan­so­we.

Gratulujemy