Home » Aktualności » Wiersze, wierszyki i małe triki

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wiersze, wierszyki i małe triki

Tak wła­śnie prze­bie­ga­ła tego­rocz­na edy­cja  IV Gmin­ne­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go kl. I‑III „Lubi­my wier­sze Brze­chwy”, któ­ra odby­ła się 18 lute­go 2020 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2. Przy­by­ło wie­lu uczniów z róż­nych szkół gmi­ny. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Sta­ni­sław Lewik z kla­sy I i Wik­to­ria Kró­lik z kla­sy II. Każ­dy uczest­nik przy­go­to­wał jeden z wier­szy Jana Brze­chwy. Recy­ta­cjom towa­rzy­szy­ły spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne na tę oka­zję stro­je i deko­ra­cje, któ­re uatrak­cyj­ni­ły prze­kaz. Nasi ucznio­wie dziel­nie wal­czy­li jed­nak byli lep­si. Pierw­sze dwa miej­sca tra­dy­cyj­nie zaję­li ucznio­wie SP nr 2 im. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go,  trze­cie miej­sce zaję­ła uczen­ni­ca z SP nr 1 i wyróż­nie­nie zdo­by­ła uczen­ni­ca z SP nr 3. Zma­ga­nia kon­kur­so­we prze­bie­ga­ły w miłej atmos­fe­rze.